Disputas: Geir O. Rønning

Mag.art. i sosiologi Geir O. Rønning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Staten og bankene. En komparativ analyse av to norskebankkriser i det 20. århundre, med fokus på statens krisehåndtering

Geir Rønning

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 8. februar 2019 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Hvilke aktører og interesser ble henholdsvis vinnere og tapere i kjølvannet av de to norske bankkrisene på 1900-tallet og den internasjonale bank/finanskrisen av 2008? Hvordan kan likheter og variasjoner i utfall forklares?

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Bent Sofus Tranøy, Høgskolen i Hedmark og Høyskolen Kristiania

  • Professor Lars Bo Kaspersen, Copenhagen Business School

  • Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Marianne Nordli Hansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor Stein Sundstøl Eriksen, NUPI

 

I Norge fant det i løpet av 1900-tallet sted to svært omfattende bankkriser, henholdsvis i årene 1920–28 og 1988–1993. Under krisa på 1920-tallet gikk en rekke banker konkurs eller ble satt under offentlig administrasjon, mens krisa på 1990-tallet endte med at de tre største forretningsbankene ble overtatt av staten. Denne avhandlingen har fokus på statens rolle under de to krisene. Hvilke grunnleggende likheter og forskjeller var det i offentlige myndigheters krisehåndtering?

 

Avhandlingen starter med en teoretisk drøfting av forholdet mellom stat og marked, og mellom staten og bankene, i moderne kapitalistiske samfunn. Det argumenteres for at forholdet mellom staten og bankene er grunnleggende motsigelsesfullt, og at dette særlig kommer til uttrykk i håndteringen av bankkriser, der statlige myndigheter tvinges til å intervenere i prosesser de ikke har kontroll over.

 

Med dette som bakgrunn gjøres det en historisk komparativ analyse av de to norske bankkrisene. Fokus er særlig rettet mot den institusjonelle konteksten, de politisk-økonomiske strukturene som preget henholdsvis 1920-tallets klassisk liberale og 1980/90-tallets nyliberale kapitalisme. Hvordan kan dette forklare i forskjeller og likheter i forløpet og utfallet av de to krisene? Det er særlig tre aspekter som vektlegges: For det første analyseres statens strukturelle avhengighet av bankene i de to periodene, på bakgrunn av banksektorens integrasjon, relative størrelse og betydning i samfunnet. For det andre sammenliknes statens administrative og finansielle kapasitet til å regulere og intervenere i banksektoren. For det tredje analyseres forskjeller i statens legitimitet, samt synet på statens rolle i økonomien. Det kommer fram at det på alle disse tre områdene var helt avgjørende strukturelle forskjeller mellom de to kriseperiodene, noe som kan forklare hvorfor krisene artet seg så forskjellig. Men det viser seg også at det var strukturelle likheter, som kan forklare viktige fellestrekk mellom de to kriseforløpene. Avhandlingen avsluttes med en kort sammenlikning med den globale finanskrisa 2007–10, med vekt på ulike staters håndtering av de bankkrisene som fulgte i kjølvannet av denne.

 

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 14. jan. 2019 14:17 - Sist endret 29. jan. 2019 10:14