Disputas: Truls Tømmerås

Master i sosiologi Truls Tømmerås vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Social disparities in interventions for behavior problems

Truls Tømmerås

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 5. desember 2017 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Prevention of Child Behavior Problems and Differential Vulnerability and Differential Responsiveness to Parent Training

 

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Vera Skalicka, NTNU Samfunnsforskning

  • Associate Research Professor Dave DeGarmo, University of Oregon

  • Førsteamanuensis Trude Lappegård, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Torkild Hovde Lyngstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Forskningsleder John Kjøbli, R-BUP region Øst og Sør

 

Sosial ulikhet i forebygging av mentale helseproblemer hos barn

Hvilken type hjelp som tilbys til sårbare barn fra familier med få ressurser er avgjørende for sosiale forskjeller i helsefremmende tiltak: Vi kan redusere sosiale forskjeller i mentale helseproblemer for barn som viser atferdsproblemer. Dette finner Truls Tømmerås i en ny doktorgrad avlagt ved Universitetet i Oslo. Norsk tittel vil være «Sosiale forskjeller i hjelpetiltak for barn som viser atferdsproblemer».

Økende sosial ulikhet og følgene av dette er et aktuelt tema. Også når det gjelder helse og helsefremmende tiltak, er temaet viktig. Sosiale forskjeller i bruk og utbytte av helsetiltak bidrar til sosial ulikhet i helse. Jo mindre tilgang en har på sosiale og økonomiske ressurser, jo større er risikoen både for å få mentale helseproblemer og for å få mindre utbytte av hjelpetiltak. Dette gjelder også for barn som viser tidlige atferdsproblemer. Vi vet at tidlige atferdsproblemer er en av de viktigste årsakene til senere mentale problemer, frafall i skolen, kriminalitet og marginalisering på arbeidsmarkedet. Derfor er barn som er eksponert for stor sosial risiko og som viser tidlige atferdsproblemer, en spesielt viktig gruppe å nå med hjelp som virker.

For å forhindre negative konsekvenser av atferdsproblemer, har norske myndigheter finansiert implementeringen av tiltaksprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Viktige spørsmål i dette doktorgradsarbeidet er om tiltakene brukes og om de virker for sårbare barn som opplever høy grad av eksponering for sosial risiko i form av lite ressurser.

Oppsummert viser dette doktorgradsprosjektet at ved å tilby evidensbasert og strukturert foreldreveiledning, kan man redusere sosiale forskjeller i hjelpetiltak. Motsatt viser resultatene at man ved å tilby annen og mer variert form for hjelp til barn fra familier med lite ressurser, vil man øke de sosiale forskjellene i utbytte av hjelpetiltak. Det kan virke som om foreldreveiledning i større grad treffer ressurssvake familier med sårbare barn der hvor skoen trykker. Om dette kan føre til mindre sosial ulikhet i helse, er mer usikkert. Vi vet at bare et fåtall av barn og familier som strever med negative konsekvenser av atferdsproblemer, har tilgang til evidensbasert foreldreveiledning. Skal man redusere sosial ulikhet i helse, bør slike tiltak tilbys til flere.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

 

Publisert 13. nov. 2017 13:56 - Sist endret 4. des. 2017 07:51