Disputas: Synøve Nygaard Andersen

Master i sosiologi Synøve Nygaard Andersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Revolving Doors? An Empirical Study of Recidivism in Norway

Synøve Nygaard Andersen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 30. juni 2017 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Norwegian "exceptionalism" in crime and justice: Facts, myths and unanswered questions

 

Bedømmelseskomité:


Leder av disputas

 

Veiledere:

Inngående kunnskap om utbredelsen av og årsakene til gjentatt kriminalitet (også kalt tilbakefall) er en viktig forutsetning både for teoretisk utvikling og for å kunne utvikle og implementere gode kriminalpolitiske tiltak som reduserer den totale kriminaliteten i samfunnet og bidrar til at individer kan leve et kriminalitetsfritt liv. Denne avhandlingen består av et innledende kapittel og fire empiriske artikler som tar for seg teoretiske, empiriske og politiske spørsmål om tilbakefall som er av både norsk og internasjonal relevans. To sentrale temaer blir belyst.

De to første artiklene i avhandlingen (Del B) fokuserer på metodiske og empiriske utfordringer i studiet av tilbakefall. Avhandlingens første artikkel undersøker i hvor stor grad observerte tilbakefallsrater kan variere avhengig av hvordan tilbakefall måles, mens den andre artikkelen fokuserer på bruken av randomiserte eksperimenter for å etablere kausalsammenhenger på kriminalitetsfeltet i de Skandinaviske landene. Resultatene fra disse to analysene viser at observert tilbakefall varierer i svært stor grad (her mellom 9 og 53 prosent) avhengig av blant hvem, på hvilken måte og over hvor lang tid tilbakefall måles, og at randomiserte eksperimenter utgjør et stort og uforløst potensiale til å bedre vår kunnskap om hva som virker og ikke virker i Skandinavisk kriminalomsorg.

De to siste artiklene i avhandlingen (Del C) fokuserer på sosiale og strafferettslige forklaringer på og årsaker til tilbakefall. Avhandlingens tredje artikkel tar for seg det som i litteraturen er kjent som «co-offending» eller gruppekriminalitet, dvs. at mer en én person har gått et lovbrudd sammen. Resultater fra regresjons- og nettverksanalyser viser at de som har begått kriminalitet sammen med andre tidligere har større sannsynlighet for å begå ny kriminalitet både alene og sammen med andre etter løslatelse fra fengsel, og at tilbakefallet er størst blant de som har store og/eller tette kriminelle (egosentriske) nettverk.  Videre, og fra et mer policy-fokusert ståsted, søker avhandlingens siste artikkel å estimere den kausale effekten av å erstatte straffegjennomføring i fengsel med straffegjennomføring med fotlenke (også kalt elektronisk kontroll, EK) på tilbakefall til ny kriminalitet. Resultatene fra forskjell-i-forskjeller-analyser og instrumentvariabelanalyser viser at fotlenkeinnføringen i Norge reduserte den 2-årige tilbakefallsraten (målt som ny siktelse) med ca. 10 prosent i pilotfylkene, og med ca. 19 prosent for de som faktisk sonet med fotlenke. Disse resultatene er oppløftende fordi de indikerer at det er mulig å innføre alternative straffegjennomføringsformer som er gunstige sett fra både et samfunnsøkonomisk, sikkerhetsmessig og individuelt ståsted.

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 31. mai 2017 10:35 - Sist endret 24. mars 2020 13:24