Disputas: Björn Klimek

Master i statsvitenskap Björn Klimek  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependence and institutional trajectories in Nordic food markets

Björn Klimek

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 24. februar 2017 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: How can macro-oriented conceptions, e.g. 'double movement' and 'techno-economic paradigms', be operationalized when analyzing the food sector at a meso-level by means of empirical evidence provided at micro-level?

 

Bedømmelseskomité:


Leder av disputas:

 

Veiledere:

  • Professor Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Seniorforsker Hilde Bjørkhaug, Bygdeforskning
  • Seniorrådgiver Svein Ole Borgen, Handelshøyskolen

 

Avhandlingen analyserer strukturutvikling i norsk og dansk næringsmiddelindustri siden 1990-tallet. Studien tar utgangspunkt i denne periodens politisk-økonomiske transformasjoner: globalisering og internasjonal handelsliberalisering (nyliberalisme). Det viser seg at de to landene framviser divergerende reaksjoner på disse transformasjonene. Næringsmiddelindustrienes strukturelle tilpasning følger på samme måte divergerende og stiavhengige strategier. Med industristruktur forstås for eksempel forskjellig grad av internasjonalisering, konsentrasjon, størrelse, markedsmakt og former for vertikal integrasjon. Studien gjennomgår strukturutviklingen i begge økonomier, med vekt på de to landenes forskjellige handelsreguleringer. Norge har siden 1990 valgt å stå utenfor EU, men er tilknyttet via EØS. Avhandlingen viser at norske industribedrifter tilpasser seg i et marked som i stor grad er formet av nasjonal institusjonell regulering. Danmark på den andre siden er EU-medlem og har historisk sett alltid hatt en eksportorientert næringsmiddelindustri. Danske handelsreguleringer har derfor alltid vært liberaliseringsorientert. Dermed har den danske industristrukturen fulgt en annen utviklingsbane en det vi ser i Norge. Avhandlingen analyserer bedriftenes strategiske tilpasning som en kompleks interaksjon mellom markedsdrevet konkurranseevne og tilpasning til markedenes institusjonelle rammer. Fusjoner og oppkjøp bidrar direkte til strukturendringer i næringsmiddelindustrien. Derfor gjøres oppkjøpsaktiviteten i begge landenes industrisektorer til gjenstand for detaljert empirisk analyse. På basis av makroøkonomiske og sektorbaserte data avdekker studien de strategiske drivkreftene bak oppkjøpsaktiviteten i begge industrier i perioden etter 1990. Den overordnede konklusjonen er at strukturendringer i næringsmiddelindustrien er stiavhengige prosesser som må ses i et historisk-institusjonell perspektiv. Når det gjelder de enkelte landene, viser det seg at 1990-tallets transformasjoner i Norge begrenser den nasjonale utviklingsmodellen basert på uavhengige og mindre nasjonale industriselskaper. Dansk eksportindustri derimot kunne dra nytte ut av handelsliberaliseringen, men på bekostning av at den danske sektoren har mistet sin lokale forankring i det rurale Danmark.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

 

Publisert 30. jan. 2017 11:13 - Sist endret 11. des. 2019 11:13