Disputas: Nan Zou Bakkeli

Master i sosiologi Nan Zou Bakkeli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The Price of Inequality. Privatisation, Health and Wellbeing in China

Nan Zou Bakkeli

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 21. oktober 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: The mechanisms leading from social inequality to negative societal outcomes

 

Bedømmelseskomité:


Leder av disputas:

 

Veiledere:

 

I løpet av de siste tiårene har Kina opplevd en enorm vekst, og det kinesiske samfunnet har gjennomgått store endringer. Økonomisk utvikling har vært en hovedprioritet for kinesiske myndigheter. Noen sentrale utviklingstrekk har vært markedsreformer, fremvekst av privat sektor, omstrukturering av arbeidsmarkedet, stadig mer handel og investeringer, reduksjon av velferdstjenester, med mer. Reformene har skapt rask økonomisk vekst, løftet millioner ut av fattigdom og forbedret levestandarden. Samtidig har også inntektsulikheten økt svært mye. Nyere målinger viser at inntektsulikheten er høyere i Kina enn i USA, og det gjør Kina til et av landene i verden med høyest inntektsulikhet.

Denne avhandlingen ser på hvordan inntektsulikhet er knyttet til privatisering, helse og velvære (wellbeing). Den første artikkelen undersøker forholdet mellom inntektsulikhet og privatisering i vest-Kina. Viktige mål for myndighetene på 2000-tallet var å utvikle vest-Kina og redusere regional ulikhet. Privatisering var et sentralt utviklingstiltak. Studien finner at en høyere grad av privatisering er relatert til høyere inntektsulikhet, og lavere gjennomsnittlig individuell inntekt. Dette kan ses i forhold til den generelle debatten rundt utviklings-strategier og hvilken retning Kinas markedsorienterte økonomi har tatt. Privatisering bidrar til økt ulikhet og redusert inntekt, og kan dermed sies å være et tiltak som motvirker det myndighetene prøvde å oppnå, nemlig redusert ulikhet og forbedret levestandard.

Inntektsforskjellene kan også påvirke folks mentale helse. Eldre mennesker er en utsatt gruppe. Selv om levestandarden har økt, viser forskning at generell velvære har blitt forverret. Min studie om ulikhet og velvære for eldre bekrefter at økonomisk utvikling er forbundet med høyere trivsel for eldre i Kina, mens økte inntektsforskjeller er korrelert med fallende velvære. Eldres velvære kan ha blitt negativt påvirket av den store kontrasten mellom den mer egalitære fortiden og en samtid preget av ulikhet og nye verdier, hvor de føler seg fremmedgjort. Mange eldre på landsbygda har svakere sosiale og familiære nettverk fordi slektninger har flyttet til byene. De er også sårbare på grunn av lite offentlige helsetjenester og tilnærmet fravær av alderspensjonsordninger.

Videre har jeg undersøkt om inntektsulikhet fører til dårligere fysisk helse og økt helserisiko. Sentrale funn er at inntektsforskjellene ikke er avgjørende for fysisk helse, og at en høyere individuell inntekt ikke reduserer helserisiko. Dette kan forstås i lys av endringer i mønsteret for helse og dødelighet i Kina. Dette kalles også for epidemiologisk endring, som handler om at dagens helseproblemer i større grad er knyttet til stress i arbeidslivet, livsstil og miljøproblemer, til forskjell fra tidligere hvor sykdommer knyttet til sult og fattigdom var dominerende. Funnene i denne avhandlingen tyder på at debatten om relasjonen mellom ulikhet og helse i Kina bør tas et skritt videre. I stedet for å bare fokusere på økonomisk utvikling, inntekt eller inntektsulikhet i seg selv, bør mer oppmerksomhet rettes mot Kinas pågående epidemiologiske overgang. Det er også viktig å fremme diskusjoner om et bærekraftig helsevesen som raskt kan tilpasse seg til demografiske og epidemiologiske endringer i Kina.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 5. okt. 2016 14:01 - Sist endret 17. okt. 2019 08:49