Disputas: Line Schou

Master i sosiologi Line Schou vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Group differences in alcohol-related sickness absence and attitudes

Line Schou

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 25. november 2016 kl. 10.15

Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Tittel:  The study of alcohol use and the workplace - main challenges in current Research

 

Bedømmelseskomité


Leder av disputas:

Veiledere:

Alkoholbruk har kostnader, også for andre enn den som drikker. Mange arbeidstakere lar drikkingen gå ut over jobben i form av fravær og redusert yteevne, men dette fordeler seg ikke jevnt i befolkningen. I et utvalg av unge arbeidstakere i Norge ble det funnet stor forskjell på kjønnene, omtrent dobbelt så mange menn som kvinner oppga at de hadde hatt alkohol-relatert sykefravær det siste året; 10,5 % av mennene og 5,7 % av kvinnene. Det var også vanligere blant menn å ha vært borte to eller flere ganger. Kjønnsforskjellen viste seg å henge sammen med at menn oftere drikker seg beruset, ikke at menn er mer tilbøyelige til å være borte når de drikker. Også lav inntekt, å være enslig og ikke ha barn var forbundet med økt sannsynlighet for alkohol-relatert sykefravær, kontrollert for andre faktorer. Det ble imidlertid ikke funnet noen forskjeller etter utdanning og sosial status. Stor-drikkerne, de som oftest drakk seg beruset, hadde individuelt sett høyere risiko for alkohol-relatert sykefravær. Likevel var det flertallet av alkohol-brukere med et moderat drikkemønster som sto for flertallet av fraværsepisodene. Avhandlingen drøfter om dette representer et paradoks i forebyggingsarbeidet.

Norske arbeidstakeres holdninger til alkohol-relatert sykefravær reflekterer til en viss grad funnene i forekomst. Kvinner er mindre tolerante enn menn. De som oftest drikker seg beruset eller har erfaring med alkohol-relatert fravær selv, tolerer også mer fra sine kolleger.

Avhandlingen inneholder også en omfattende review av internasjonal forskning på sammenhengen mellom alkoholinntak og sykefravær, den første som er gjort på dette temaet. Funnene fra det norske utvalget passer godt sammen med resultatene fra denne gjennomgangen av eksisterende forskning. En sammenheng mellom alkoholinntak og sykefravær er godt underbygd i ulike studier internasjonalt.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 21. okt. 2016 12:09 - Sist endret 15. sep. 2021 11:31