Disputas: Jens Lunnan Hjort

Master i sosiologi Jens Lunnan Hjort vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Oslo youth between individualization and class. A study of orientations towards the future

Jens Lunnan Hjort

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 9. desember 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Tittel: A sociologically informed reflection on the ways in which policy needs to be revised in order to help support young people under changing conditions.

 

Bedømmelseskomité:


Leder av disputas:

 

Veileder:

 

Avhandlingen tar for seg sosiale mønstre i hvordan Oslo-ungdommer orienterer seg mot fremtiden. Empirisk er den basert på analyser av et spørreskjema besvart av 17-åringer og oppfølgingsintervjuer gjort med 19-åringer. Teoretisk tar den utgangspunkt i fagdebatter om individualisering, klasse og senmoderne ungdomstid. Teorier om individualisering synliggjør hvordan den historiske utviklingen har utvidet rommet for individuelle valg og befestet kulturelle idealer om individualisme og selvrealisering. Samtidig har ungdomsfasen blitt utvidet ved at overganger til arbeidsliv og familieliv gjerne skjer senere enn for tidligere generasjoner. I Oslo er snittalderen for å flytte hjemmefra 20, mens snittalderen for første fødsel for kvinner er 31. Med andre ord står deltakerne i studien foran en lengre periode der de forventes å manøvrere som individer, heller enn som en del av en familieenhet. Den overordnede problemstillingen har vært hvorvidt det er systematiske sosiale forskjeller i hvordan ungdommene innretter seg mot denne perioden.

Funnene i avhandlingen antyder et skille mellom et «subjektivt» og et «objektivt» nivå. De sosiale forskjellene, målt ved foreldrenes utdanningsnivå og klasseposisjon, er små når det gjelder tilslutningen til kulturelle idealer om individualisme og selvrealisering. Oslo-ungdommer har en tendens til å omfavne slike idealer, uavhengig av deres sosiale bakgrunn. De opplever at de har så godt som ubegrenset med muligheter, og at motivasjon og hardt arbeid er det som skal til for å lykkes. I valget av en fremtidig karriere legger de mer vekt på selvrealisering enn på lønn og status.

Sosial bakgrunn spiller en større rolle for deltakernes konkrete planer og valg – deres vei gjennom utdanningssystemet, deres planer for reising og utenlandsstudier, og delvis også forventningene de har til når de skal inn på arbeidsmarkedet og når de skal danne familie. Det er sannsynlig at slike forskjeller vil lede til objektivt ulike utfall i voksenlivet. Sammenhengen mellom klasse og utdanning er allerede synlig i fordelingen til ulike VGS-linjer, i karakterer og i videre utdanningsambisjoner. Og mens en stor andel av Oslo-ungdommer er ivrige etter å reise og skaffe seg internasjonal erfaring, er slike planer betydelig mer utbredt blant dem som har foreldre i middelklasseyrker enn blant dem som har foreldre i arbeiderklasseyrker.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 7. nov. 2016 13:08 - Sist endret 17. okt. 2019 08:49