Disputas: Annika Wetlesen

Cand. polit. i samfunnsgeografi Annika Wetlesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Local labour regimes and the agency of construction workers in Chennai, South India

 

Annika Wetlesen

Foto: Sonja Balci

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 9. desember 2016 kl. 9.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel:  Theoretical debates and challenges of theory development on local labour regimes

 

Bedømmelseskomité


Leder av disputas:

Veiledere:

 

Byggebransjen er en vekstsektor i indisk økonomi og gir arbeidsplasser til mange, men arbeidsforholdene er i liten grad regulert av formelle lover og regler. Arbeiderne er uformelt ansatt på midlertidige kontrakter og derfor i en sårbar situasjon. I Tamil Nadu begynte bygningsarbeidere å organisere seg i fagforeninger på begynnelsen av 1980-tallet. De krevde at arbeidslovgivning og velferdsordninger skulle implementeres i byggebransjen. Fagforeningene fikk gjennomslag for noen av kravene om velferdsordninger, men ikke for kravet om regulering av arbeidsforhold. Gjennom en kvalitativ case studie fra Chennai, deltstatshovedstaden i Tamil Nadu, søker avhandlingen å forklare hvilke muligheter og begrensninger som former bygningsarbeideres handlingsrom når det gjelder å forbedre sin arbeidssituasjon.

Studien viser at allianser mellom arbeidsgivere, enkelte fagforeningsledere og politikere har bidratt til implementering av velferdsordninger på delstatsnivå, men også hindret mer omfattende regulering av arbeidsforholdene i byggebransjen. Dette har sammenheng med arbeidsgivernes motstand mot reguleringer, samt delstatens økonomiske utviklingsstrategi og politiske dynamikk: Myndighetene ønsker minst mulig regulering av arbeidsforhold for å legge til rette for investeringer og økonomisk vekst. Ved å imøtekomme noen av kravene om velferd fra fagforeningene, kan det uformelle arbeidsregimet opprettholdes.

Selv om arbeidsforholdene ikke er regulert gjennom kollektive forhandlinger, spiller fagforeningene likevel en viktig rolle når det gjelder tilgang til velferdsordningene på lokalt nivå. De  støtter dessuten medlemmer som opplever en ulykke eller konflikt med arbeidsgiver og påvirker arbeidsforholdene i noen grad. Betydningen av dette kommer fram i en sammenlikning med migrantarbeidere som bor på byggeplassen og ikke er fagorganisert. De får lavere lønn, jobber lengre skift og har ikke tilgang til velferdsordninger.

Bygningsarbeidere er en heterogen gruppe og omfatter både arbeidere og arbeidskontraktører som rekrutterer arbeidskraft, kontrollerer arbeiderne på byggeplassen og utbetaler lønn. Det hevdes ofte at bruk av kontraktørvirksomhet bidrar til fragmentering av arbeidsstyrken og forhindrer fagorganisering. Denne studien argumenterer imidlertid for at forbindelser mellom arbeidskontraktører og arbeidere bosatt i samme nabolag er viktig for å forstå fagorganiseringen av de lokale arbeiderne i Chennai. Arbeidskontraktører og arbeidere har felles interesser i forhold til staten og hovedarbeidsgiver, men også motstridende interesser i de daglige forhandlingene om arbeidsforhold. Det asymmetriske forholdet mellom dem gjenspeiles i fagforeningene. For å få fram denne kompleksiteten, analyserer avhandlingen både kollektivt og individuelt handlingsrom på arbeidsplassen og i nabolaget – sett i sammenheng med reguleringer på regionalt og lokalt nivå.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 11. nov. 2016 11:20 - Sist endret 13. sep. 2018 11:12