Disputas: May-Linda Magnussen

Cand.polit i sosiologi May-Linda Magnussen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Familieforsørgelse i menns hverdag

 

May-Linda Magnussen

Foto: Elite//Foto Kjøstvedt

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 25. november 2015 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: "Maskulinitet, forsørgermodell og den moderne familien i et nordisk komparativt perspektiv."

 

Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: Professor Thomas Johansson, Institutt for utdanning, kommunikasjon og læring, Gøteborgs Universitet
  • Andreopponent: Professor Liv Johanne Syltevik, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 

  • Komitéleder: Professor Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 


Leder av disputas:

Professor Geir B. Asheim, visedekan for forskning, Samfunnsvitenskapelig fakultet

 

Veileder:

Helene Aarseth, Forskningsleder ved NOVA - Velferdsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Mye ligger til rette for likestilt forsørgelse i kjernefamiliene i dagens Norge. Likevel er menn fremdeles langt oftere enn kvinner hovedforsørgerne i slike familier. Denne manglende likestillingen er innhyllet i en bemerkelsesverdig taushet, og verken kvinne-, kjønns- eller mannsforskningen har i særlig grad utforsket erfaringene til menn som er familiens hovedforsørgere. Dermed har vi ikke sett at det å være familiens hovedforsørger kan romme mer enn å jobbe og tjene mest. Ei heller har vi sett at det å jobbe og tjene mest kan forstås som arbeid for et fellesskap, og ikke kun som penger, karriere og makt for individet. Ikke minst har kvinners bidrag til manglende likestilling i kjernefamilien blitt lite synlige.

Skal vi forstå menns hverdagsliv i familien, må vi ikke starte ut i deres feil og mangler – i det familiearbeidet kvinner ofte påpeker at menn gjør for lite av. I stedet må vi starte ut i det familiearbeidet menn faktisk gjør og gjør mer av enn kvinner. Avhandlingen Familieforsørgelse i menns hverdag utforsker nettopp slik praksis eller arbeid. Når vi får bedre grep om dette arbeidet, så skjønner vi mer av kjernefamiliens manglende likestilling. Vi forstår også mer av hvordan både menn og kvinner bidrar til denne. En likestillingsdebatt som favner mer av menns forsørgerarbeid og kvinners bidrag til ulikestilt familieforsørgelse kan trekke flere menn med i disse debattene og slik bidra til økt likestilling.

Avhandlingens datamateriale består av intervjuer med tolv etnisk norske fedre som alle er eller har vært i heteroseksuelle parforhold, som er eller har vært kreftsyke og som også er bosatt på Sørlandet. Disse mennene kan forventes å være særlig tradisjonelle. Likevel kan deres erfaringer sette lys og ord på erfaringer til også andre og mer moderne menn. Når menns familieforsørgelse i dagens Norge studeres med utgangspunkt i dette utvalget og med en fremgangsmåte som bygger videre på den tidlige kvinneforskningen, så blir det synlig at mye menn gjør i sine hverdagsliv kan forstås som familieforsørgelse i bred forstand. Flesteparten av de intervjuede mennene strekker seg langt for å tjene penger og undertrykker både kropp, tanker og følelser for å holde familieøkonomiens største hjul i gang. Mange strekker seg også langt for å kunne finansiere størsteparten av familiens utgifter. De gjør også det meste av familiens utgiftsforvaltning, og de planlegger, har helhetsblikket over og helhetsansvaret for den største delen av familieøkonomien. Dette arbeidet og ansvaret bidrar i neste omgang til å gi dem makt over familiens pengebruk. Studien sannsynliggjør at mange menn i dagens Norge fremdeles møter forventninger om å være familiens hovedforsørger, men at disse forventningene ofte er tause. Den viser også at disse forventningene kan sette seg i menns kropper som tause vaner. Ikke minst viser den at familieforsørgelse fremdeles er knyttet til mannlighet i dagens Norge

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 26. okt. 2015 15:51 - Sist endret 25. juli 2018 12:27