Disputas: Tord Finne Vedøy

Master i sosiologi Tord Finne Vedøy ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The diffusion of smoking behaviour in Norway

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 7. november 2014 kl. 9.15

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tittel: Alternative forklaringer på utdanningsforskjeller i røyking.

 

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Thor Norström, Institutet för social forskning, Stockholm universitet

  • Forsker I Jon Ivar Elstad, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA

  • Professor Gunn Elisabeth Birkelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

Professor Hans Christian Sørhaug, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Dr.polit. Karl Erik Lund, Statens institutt for rusmiddelforskning (hovedveileder)
  • Professor Torkild Hovde Lyngstad, ISS, UiO (medveileder)

 

Formålet med denne avhandlingen var å kaste lys over utdanningsforskjeller i røyking over tid og mellom sosiale grupper. Et hovedanliggende var å undersøke om variasjonene i røyking over tid, kjønn og etnisk bakgrunn var i tråd med teorien om diffusjon av innovasjoner. Denne teorien hevder at populariteten til mange nye innovasjoner, men også endringer i normer og estetikk, følger et predefinert forløp med fire hovedfaser. I den første fasen blir fenomenet skapt eller oppdaget av en liten gruppe med en særlig stor interesse for fenomenet (innovatørene). Hvis innovasjonen har tilstrekkelig tiltrekningskraft vil diffusjonens andre fase inntreffe og denne kjennetegnes av at populariteten ofte øker eksponentielt, først og fremst blant personer med høyere sosial status, tradisjonelt sett menn, stor informasjonstilgang og en kosmopolittisk verdensanskuelse. Denne gruppen kalles for den tidlig majoritet. I den tredje fasen vil veksten avta etterhvert som størsteparten av mulige interessenter har plukket opp invasjonen. I den fjerde fasen vil populariteten til innovasjonen også spre seg blant de som er tregest til å omfavne nye innovasjoner (etternølerne). Denne gruppen er kjennetegnet av lavere sosial status, lavere informasjonstilgang og lavere risikovillighet.

Resultatene fra de tre artiklene i denne avhandlingen understreker den alltid tilstedeværende, men stadig skiftende sammenhengen mellom røykeatferd, sosiale grupper og tid. Resultatene er i tråd med forskning på røyking og sosial status fra andre land med tilsvarende røykehistorie, og viser at nedgangen i røyking i Norge stort sett passer inn i mønsteret beskrevet av teorien om diffusjon av innovasjoner. Røyking blant menn med høyere utdanning var negativt assosiert med risikooppfatninger på et tidligere tidspunkt enn blant andre grupper, nedgangen i røyking over kohorter var sterkere blant menn og kvinner med høyere sammenlignet med lavere utdanning og sterkere blant menn enn blant kvinner. Røyking var også negativt assosiert med utdanning i de fleste av innvandrergruppene som ble undersøkt, men i enkelte innvandrergrupper, og særlig blant kvinner, var det lite som tydet på at diffusjon av røyking hadde tatt sted. Imidlertid er det viktig å merke seg den store forekomsten av røyking blant menn fra visse innvandrergrupper og det store potensialet for økt røyking blant innvandrerkvinner hvis normer eller andre kontekstuelle faktorer endres.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 10. okt. 2014 11:10 - Sist endret 19. sep. 2016 12:19