Disputas: Mariann Stærkebye Leirvik

Cand.polit. i sosiologi Mariann Stærkebye Leirvik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Mer enn klasse: Betydningen av «etnisk kapital» og «subkulturell kapital» for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere

Mariann Stærkebye Leirvik

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 3. april kl.09.15-10.00

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tittel: Kapitalbegrepets  styrke og svakheter; en diskusjon av hvordan kapitalbegrepet forstås og anvendes i ulike teorier og på ulike områder

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Thomas Johansson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
  • Professor Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap , NTNU

  • Professor Ivar Frønes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo


Leder av disputas:

Professor Haldor Byrkjeflot, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo

 

Veiledere:

  • Professor Katrine Fangen, ISS (hovedveileder)
  • Professor Håvard Helland, Senter for profesjonsstudier, HiOA (medveileder)

 

Utgangspunktet for avhandlingen er at etterkommere av innvandrere gjør det relativt godt på skolen, når langt i utdanningssystemet og mange velger profesjonsyrker. De er kjennetegnet av et utdanningsdriv. Samtidig er det en del som gjør det relativt dårlig og faller tidlig fra eller går ut av videregående uten bestått vitnemål. Sammenliknet med etnisk norske er de derfor en mer polarisert gruppe når det gjelder skoleprestasjoner og utdanningsvalg.

I avhandlingen er jeg opptatt av å se nærmere på hvorfor det går bedre enn forventet. Jeg bruker intervjuer med unge voksne med indiske, pakistanske og vietnamesiske innvandrerforeldre som grunnlag for analysene. Blant etnisk norske har klassebakgrunn en stor betydning for suksess i utdanningssystemet. Det er ikke tilfelle i like stor grad blant etterkommere. I avhandlingen viser jeg at ”mer enn klasse” må til om vi skal forstå utdanningsatferd blant etterkommere.

Familiens posisjon i det etniske nettverket er svært viktig for å forstå etterkommernes utdanningsatferd, og utdanningsvalg og mobilitetsstrategier blant etterkommere bør ses i lys av hva som gir anerkjennelse innenfor det etniske nettverket. Etnisk kapital og subkulturell kapital er egnede analytiske begreper for å forstå disse prosessene. Etnisk kapital viser i en utdanningssosiologisk sammenheng til normer, verdier og sosial kontroll i familien og det etniske nettverket, mens subkulturell kapital i avhandlingen viser til ulike faktorer som internt i det etniske nettverket gir status.

Det empiriske materialet artiklene bygger på viser at sosialiseringspraksiser er svært relevant for å forstå de unges utdanningsvurderinger- og valg. Det betyr at etnisk kapital kan bidra til å forklare at klasse betyr mindre for utdanningsatferd blant etterkommere, fordi en slik kapital også er å finne i familier som har en lav klasseposisjon. I avhandlingen fokuserer jeg også på at etnisk kapital kan gi suksess i utdanningssystemet for noen, samtidig som det kan ha en negativ innvirkning på andres utdanningsatferd. Blant unge med pakistanske eller indiske innvandrerforeldre er også interne skillelinjer som by/land-skillet, kastebakgrunn, familiens vektlegging av økonomisk kapital og/eller utdanningskapital viktig for å forstå deres utdanningsatferd og mobilitetsstrategier.

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 20. feb. 2014 13:25 - Sist endret 19. sep. 2016 12:19