Disputas: Janne Solberg

Cand.polit. i sosiologi Janne Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Defensive accountings. An  ethnomethodological study of clients' resistance practices in vocational rehabilitation encounters

Janne Solberg

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 4. september kl. 16.00

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tittel: Teorier om interaksjon i sosiologien: historisk bakgrunn og aktuell situasjon.

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Lars-Christer Hydén ved Linköping universitet, and direktør ved Center for Dementia Research (CEDER), Sverige

  • Professor Nanna Mik-Meyer, Copenhagen Business School, Handelshøjskolen, Danmark

  • Professor Inger Furseth, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

Professor Marianne Nordli Hansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Dag Gunnar Album, ISS, UiO (hovedveileder)
  • Professor Jan Svennevig, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO (medveileder)

 

Oppfølging av brukere med nedsatt arbeidsevne utgjør kjernevirksomheten i NAV, og dagens velferdspolitikk forutsetter brukere som medvirker aktivt. Forskningen har blitt stadig mer oppmerksom på dynamikken i denne typen institusjonelle møter, ikke minst gjennom bidrag fra diskurs- og samtaleforskning. Men også her har nok interessen for den profesjonelles rolle dominert, og dette gjør det desto mer interessant å heller undersøke hvordan brukere gjennom hverdagslige metoder er med på å påvirke oppfølgingssamtalens forløp og utfall. Denne avhandlingen, som tar utgangspunkt i etnometodologisk samtaleanalyse, gjør en detaljert undersøkelse av hvordan attføringsbrukere i praksis medvirker verbalt i forhandlingen av individuelle handlingsplaner, spesielt hvordan de motsetter seg veiledernes prosjekter i samtalen.

Avhandlingen består av fire artikler basert på lydopptak av 15 attføringssamtaler i en tidlig fase av attføringsløpet, tatt opp ved ulike NAV-kontorer i Norge. Funnene fra studiene tyder på at den profesjonelle parten i stor grad styrer samtalen, ikke minst gjennom ulike former for spørsmål. Brukeren kan likevel utøve motstand når det kommer til forhandling av egen deltakelse, moralske tilstrekkelighet og ikke minst attføringssak. Dette kan oppnås ved å komme med alluderende svar når forslag etterspørres (artikkel 1), komme med forklaringer når brukeren ikke har adekvate forslag (artikkel 2), unngå veilederens undersøkelse ved å fokusere på forkastede planer (artikkel 3) eller argumentere åpent med utgangspunkt i andrehåndskunnskap (artikkel 4). Studiene gir til sammen en detaljert og levende beskrivelse av den rike og sammensatte kompetansen som trengs i oppfølgingssamtalen når det gjelder å øve motstand mot den profesjonelles handlinger, men uten å bryte med forventninger knyttet til rollen som NAV-bruker.

Studien er finansiert av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (tidligere Høgskolen i Vestfold), hvor Janne Solberg jobber i dag.

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 30. juli 2014 12:57 - Sist endret 25. juli 2018 12:27