Disputas: Janikke Solstad Vedeler

Cand.polit. i sosialantropologi Janikke Solstad Vedeler ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Funksjonshemming og arbeid – om like muligheter for deltakelse

Janikke Solstad Vedeler

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 21. mars kl.09.15-10.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus

Tittel: Diskuter gevinster og utfordringer ved et forskningsdesign som inkluderer individer i ulike land.

 

Bedømmelseskomité:

 • Professor Ann-Mari Sellerberg, Sociologiska institutionen, Lunds
  universitet
 • Professor Per Koren Solvang, Institutt for fysioterapi, Høyskolen i Oslo og
  Akershus

 • Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo


Leder av disputas:

Professor Torben Hviid Nielsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo

 

Veiledere:

 • Professor emerita Arnlaug Leira, ISS (hovedveileder)
 • Forsker Lars Petter Grue, HiOA (medveileder)

 

En målsetting om full samfunnsdeltakelse, inklusiv arbeidslivsdeltakelse, for personer med funksjonsnedsettelser har stått på den politiske dagsorden i mer enn tretti år. Dette har skapt forventninger blant personer med funksjonsnedsettelser om at arbeid skal være et førstevalg, ikke full uførepensjonering. Samtidig viser statistikk et stort gap mellom sysselsettingen av personer med og uten funksjonsnedsettelser. Hva skyldes dette gapet?

 

Avhandlingen bidrar med innsikt til dette spørsmålet ved å undersøke forhold som fremmer og hemmer arbeidslivsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser. Datagrunnlaget er intervjuer med norske og amerikanske personer med funksjonsnedsettelser, født på 1970- og 1980-tallet, om deres arbeidslivsetablering.

 

Avhandlingen viser at intervjupersonene har forventninger om å ta utdanning og om arbeidslivsdeltakelse på lik linje med andre. Den gir også innsikt i hva som bidrar til eller hindrer deltakelse i arbeidslivet:

 • Høyere utdanning gjør veien inn i arbeidslivet enklere. En profesjonsutdanning bidrar til å fremheve den arbeidssøkendes kompetanse, og funksjonsnedsettelsens eventuelle betydning får mindre oppmerksomhet.
 • Sterk arbeidsmotivasjon blir viktig når personen støter på hindringer i møte med hjelpeapparatet eller en arbeidsgiver som stiller seg tvilende til personens arbeidsevne.
 • Treg/manglende arbeidsplasstilrettelegging skaper problemer for deltakelse i arbeidslivet. Arbeidsgivere med en inkluderende tilnærming til funksjonshemming utgjør en forutsetning for personenes arbeidslivsdeltakelse.

 

Studiens kryssnasjonale dimensjon viser at intervjupersonene deler mange av de samme utfordringene, til tross for at de lever og virker innenfor svært ulike velferdspolitiske kontekster.

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 19. feb. 2014 12:28 - Sist endret 11. des. 2019 11:13