Disputas: Jørgen Svalund

Cand.polit. i sosiologi Jørgen Svalund ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries

Jørgen Svalund

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 15.november kl.10.15-11.00

Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Tittel: Theorising labour market diversity and change

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Maarten Keune, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies
  • Professor Steen Scheuer, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet
  • Professor Marianne Nordli Hansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.


Leder av disputas:

Professor Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

 

Veiledere:

  • Professor Fredrik Engelstad (hovedveileder)
  • Seniorforsker Jon Erik Dølvik (medveileder)

 

Sammendrag

Utformingen av nasjonal arbeidsmarkedspolitikk, med oppsigelsesvern og ledighetstrygd som viktige elementer, påvirker bedrifters omstillingsevne. Disse reguleringene får også følger for den enkeltes arbeidstakers sjanse til å få seg en fast eller midlertidig jobb, og eventuelt risikoen for å miste jobben i en omstillingsprosess.

    Denne avhandlingen ser nærmere på omstillingsprosesser i Norge, Sverige, Danmark og Finland i etterkant av finanskrisen i 2008. Ulike nasjonale virkemidler og lovverk påvirker disse prosessene, sammen med bransjespesifikke forhold, fagforeningsgrad og fagforeningstradisjoner og yrkesgruppers posisjon i produksjonsprosessen. Ulike permitteringsordninger, regler for oppsigelser og bruk av ansiennitet som utvelgelsesprinsipp ved nedbemanning, påvirker hvor mange som sies opp, og hvilke ansattgrupper dette gjelder. Men utfallet av en omstillingsprosess varierer også mellom bransjer, på tvers av landegrensene. Det vil si at nasjonale reguleringer og virkemidler ikke alene er avgjørende for utfallet. Mens nasjonale reguleringer kan virke begrensende i noen bransjer, kan de samme reguleringene bygge opp under et samarbeid mellom partene og kreative problemløsninger i andre bransjer.

   Studien reiser også spørsmål om hvilken betydning fagforeningene har i disse prosessene, og hvordan deres betydning varierte mellom bransjer og land.  På sentralt hold klarte arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i tiden etter finanskrisen å få gjennom endringer i permitteringsordningene i de nordiske landene. I Sverige, som ikke hadde en permitteringsordning, ble det laget en kriseavtale i industrien. På virksomhetsnivå spilte fagforeningene en mer substansiell rolle i Norge og Sverige enn i Danmark og Finland. Avhandlingen viser videre at partssamarbeidet i de nordiske landene er grunnlagt på regler og retningslinjer som i stor grad bestemmer hva som skal diskuteres og på hvilke tidspunkt.  Slike strukturer gir fagforeningsmakt, men reduserer også mulighetene for konflikt gjennom å klargjøre rettigheter og plikter. Dermed legges det et grunnlag for tillitsfulle, langsiktige og gjensidige partsrelasjoner.

   Avhandlingen for også for seg stillingsvernets betydning for mobilitet på arbeidsmarkedet mer generelt. Studien viser at forskjeller i stillingsvernet mellom de nordiske landene bidrar til at arbeidsledige i Danmark og Norge har større sannsynlighet for å få fast heller enn en midlertidig jobb, sammenlignet med i Sverige og Finland. For det andre tyder resultatene på at midlertidige ansettelser i større grad virker som et springbrett inn i faste stillinger i Danmark og Norge sammenlignet med i Finland og Sverige.

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 29. okt. 2013 09:31 - Sist endret 19. sep. 2016 12:18