Disputas: Heidi Østbø Haugen

Cand.polit. Heidi Østbø Haugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changing markets from below. Trade and the movement of people between China and Africa.

Heidi Østbø Haugen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 28.februar 2013 kl. 16.15

Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Tittel: “Beyond methodological nationalism: Approaching China from a relational perspective”

 

Bedømmelseskomité:

Professor Christian Berndt, Geographisches Institut, Universität Zürich (1.opponent)

Professor Gregor Dobler, Institut für Ethnologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2.opponent)

Professor Karen O’Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo (komitéleder)

 

Leder av disputas:

Professor Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

 

Veiledere:

Professor Hege Merete Knutsen, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (hovedveileder)

Professor Ian Taylor, School of International Relations, University of St.Andrews  (biveileder)

 

Sammendrag

Kinesiske varer i Afrika og menneskene som bringer dem dit

Tyngdepunktet i verdensøkonomien er i ferd med å forskyves fra nord mot det globale sør. Handel mellom utviklingsland som andel av den totale handelen i verden ble nesten fordoblet mellom år 2000 og 2010. Samtidig flytter en stadig større andel av verdens innvandrere til land i sør. Avhandlingen belyser hvordan disse to trendene henger sammen ved å undersøke sammenhengene mellom den økende eksporten av varer fra Kina til Afrika og migrasjon i begge retninger mellom Kina og afrikanske land.
 

Kinesiske og afrikanske næringsdrivende opererer ofte i de samme markedene. Forholdet dem imellom—som kan være preget av konkurranse, komplementaritet eller samarbeid—endrer seg etter hvert som kinesere får bedre fotfeste i Afrika og flere afrikanere etablerer seg i Kina. Artiklene i avhandlingen presenterer studier av konkrete utviklingsforløp: I det vest-afrikanske landet Kapp Verde revolusjonerte kinesisk innvandring markedet for forbruksvarer. Afrikanske studenter ved kinesiske universiteter kombinerer ofte en teoretisk utdanning med praktisk erfaring med eksport av varer til hjemlandet. Og nigerianske innvandrere i Kina opplever at en strengere innvandringspolitikk gjør det vanskelig å oppfylle forventninger om å oppnå velstand i utlandet.
 

I land i sør er markedene ofte svakt regulert av offisielle lover og institusjoner. Det er mange aktører i alle ledd, og de opererer gjerne med begrenset kapital og svært knappe marginer. Uformelle institusjoner, sosiale nettverk og tillitsrelasjoner kan erstatte juridisk bindende kontrakter. Avhandlingen viser at afrikanske pinsemenigheter i Kina er med på å forankre økonomiske avtaler, men også bidrar til større mistro mellom innvandrere og kinesere.
 

 

Publisert 17. jan. 2013 15:42 - Sist endret 8. okt. 2014 14:35