Disputas: Elisabeth Ugreninov

Cand.polit. Elisabeth Ugreninov ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kvinner mellom arbeidog omsorgsforpliktelser - fokus på lønnsutvikling og sykefravær

Elisabeth Ugreninov

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 18. juni 2012 kl. 16.15

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus

Tittel: Fedrenes rolle i arbeidslivet og i hjemmet over de siste 30 år, med utgangspunkt i sosiologisk teori og norsk familiepolitikk

Bedømmelseskomité:

Professor Willy Pedersen, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Forsker Hege Kitterød, Statistisk sentralbyrå (1. opponent)

Professor Anders Holm, Aarhus Universitet (2. opponent)

Leder av disputas:

Professor Hans Christian Sørhaug, Universitetet i Oslo

Veiledere:

Professor Gunn Elisabeth Birkelund, Universitetet i Oslo (hovedveileder)

Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Frischsenteret (biveileder)

Sammendrag

Et sentralt mål for den den norske velferdsstaten er å legge til rette for at spesielt kvinner skal kunne kombinere yrkesaktivitet med omsorgsforpliktelser. På tross av flere tiår med en aktiv arbeids- og familiepolitikk er kjønnsforskjellene i yrkesinntekt og sykefravær betydelige. Denne avhandlingen gir økt innsikt i hvorvidt innføringen av fedrekvoten kan bidra til å redusere mødres inntektstap og legemeldt sykefravær utover arbeidsgiverperioden, og om deler av kvinners sykefravær kan skyldes kombinasjonen av høy yrkesaktivitet med omsorgsbyrder.

Avhandlingen består av fire empiriske studier av den norske befolkningen, basert på registerdata og utvalgsundersøkelsen LOGG. En generell konklusjon fra denne avhandlingen er at innføringen av fedrekvoten i 1993 ikke hadde noen kausal effekt på mødres inntektsutvikling eller sykefravær under småbarnsfasen. Imidlertid kan den manglende effekten skyldes forhold ved arbeidsmarkedet, manglende barnehagedekning, eller en generell skepsis blant foreldre og samfunnet forøvrig til å endre omsorgsfordelingen innad i familien. Derimot indikerer funn fra denne avhandlingen at deler av kvinners høye sykefravær kan forklares med kombinasjonen av en høy yrkesdeltakelse og omsorgsforpliktelser. 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 4. juni 2012 08:50 - Sist endret 13. mai 2014 12:18