Disputas: Anne Grethe Solberg

Cand.sociol. Anne Grethe Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et kjønnsperspektiv på innovasjonsledelse.

Anne Grethe Solberg

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 30.november kl. 9.15

Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts Hus

Tittel: Forholdet mellom idealer og realiteter i ledelse med særlig vekt på innovasjonsledelse

Bedømmelseskomité:

Professor Haldor Byrkjeflot, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi (komitéleder)

Lektor Yvonne Due Billing, Sociologisk Institut, Københanvs Universitet (1. opponent)

Førsteamanuensis Anders Dysvik, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI (2. opponent)

Leder av disputas:

Professor Lise Kjølsrød, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Veiledere:

Fredrik Engelstad, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Androgyne ledere er de som klarer å spille på både sine maskuline og feminine sider. De oppfatter seg som dyktige på å skape innovasjon i grupper bestående av kvinner og menn. Forklaringen kan være at androgyne ledere er mer smidige enn andre ledere når det gjelder å slippe medarbeidere til i diskusjoner. Androgyne ledere klarer å lage et tryggere miljø der alle blir hørt enn hva entydige  maskuline og feminine ledere klarer.

Bakgrunnen for studien er påstanden om at det automatisk oppstår mangfold og innovasjon når kvinner og menn kommer sammen i grupper i arbeidslivet. Dette er en sentral begrunnelse for innføring av loven om styrekvotering i Norge som skal sikre kjønnsbalanse. Argumentet er at kvinners og menns ulike meninger gir fargerike diskusjoner og derfor innovative løsninger. Men det er ikke alltid slik at kvinner og menn oppfatter seg som ulike og dermed  representerer mangfold. Tvert i mot viser forskning at kvinner og menn på samme nivå i bedriften kan oppfatte seg som like. Avhandlingens fokus er derfor å finne frem til kriterier som kan sikre godt innovasjonsklima i arbeidsgrupper bestående av kvinner og menn. Poenget er at alle må delta i diskusjonen og i gruppeprosessen for å dra nytte av  ulikhetene - om de finnes.

917 topp- og mellomledere i norsk privat næringsliv har besvart 114 spørsmål. Studien viser at androgynitet, maskulinitet og femininitet er likt fordelt på kvinnelige og mannlige ledere. Den stikker hull på myten om at det eksisterer et glasstak der det bare er eldre maskuline menn som går videre over  mellomledernivået. Utvalget av toppledere er svært variert sammensatt med hensyn til alder, kjønnsrolleidentitet og kjønn og de skiller seg ikke særlig fra mellomledere.

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 9. nov. 2012 14:33 - Sist endret 13. mai 2014 12:18