Disputas: Tonje Gundersen

Cand.polit. Tonje Gundersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et ordinært og særegent foreldreskap. En studie av foreldre til barn med sjeldne medisinske tilstander

Tonje Gundersen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 5. september 2012 kl. 9.15

Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Tittel: Foreldre til barn med sjeldne funksjonsnedsettelser: Likheter og forskjeller i erfaringer og utfordringer sammenlignet med foreldre til barn med mer hyppig forekommende funksjonsnedsettelser.

Bedømmelseskomité:

Professor Arnlaug Leira, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Professor Ann-Mari Sellerberg, Lunds Universitet (1. opponent)

Professor Jan Tøssebro, NTNU (2. opponent)

Leder av disputas:

Prodekan Geir Asheim, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere:

Professor Lise Kjølsrød, Universitetet i Oslo (hovedveileder)

Forsker Lars Grue (biveileder)

Sammendrag

Avhandlingen handler om foreldre som har barn med sjeldne tilstander og diagnoser: Hva er det de ser som sitt foreldreansvar, og hvordan utformes dette i praksis?

I avhandlingen forstås de utfordringene foreldrene opplever som både allmenne og spesielle. Analysene baserer seg på kvalitative intervjuer med foreldre om deres informasjonsbehov og hva som motiverer informasjonssøking, spesielt på internett.

Avhandlingen består av tre artikler som på ulike måter adresserer avhandlingens tema: Den første artikkelen viser hvordan økt kunnskap gjør at foreldrene blir i stand til å håndtere praktiske og emosjonelle utfordringer, og bidrar til at de gradvis aksepterer og mestrer de utfordringene det innebærer å få et barn med en sjelden tilstand. Den andre artikkelen handler om betydningen av å kunne ha tillit til at barnet får god medisinsk behandling, og viser hvordan foreldre tar ansvar for å utvikle eller reetablere tilliten til barnets lege gjennom å opparbeide seg lekmannskunnskap. Den tredje artikkelen handler om hvordan det å gi barn med ekstraordinære utfordringer et verdig liv innebærer et utvidet ansvar, og som oppleves som spesielt tyngende hvis hjelpeapparatet ikke fungerer.

I avhandlingen argumenter Gundersen for at det ansvaret foreldrene tar både springer ut av de konkrete utfordringer barnas tilstand medfører, men også av et ønske om å utøve godt og ansvarlig foreldreskap - i tråd med rådende foreldreskapsnormer.  

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 20. aug. 2012 12:38 - Sist endret 13. mai 2014 12:17