Disputas: Øyvind Wiborg

Cand.polit. Øyvind Wiborg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Bound to rise? Inter-generational disadvantages in Norway

Tid og sted for prøveforelesning

8. juni 2011 kl. 09.15, auditorium 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Tittel: Inntektsmobilitet og sosial mobilitet: Teoretiske spørsmål og empiriske funn i nordisk og internasjonal forskning.

Bedømmelseskomité

Professor Jan O. Jonsson, Institutet för social forskning, Stockholms universitet (1. opponent)

Professor Knud Knudsen, Institutt for medie -, kultur og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger (2. opponent)

Professor Jon Ivar Elstad, NOVA/Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Leder av disputas:

Professor Anne Lise Ellingsæter, Universitetet i Oslo

Veileder:

Professor Marianne Nordli Hansen, Universitetet i Oslo (hovedveileder)

Professor Arne Mastekaasa, Universitetet i Oslo (biveileder)

Sammendrag:

Et sentralt formål bak den skandinaviske velferdsstaten har vært å legge til rette for at alle innbyggere skal kunne realisere seg og sitt potensiale uavhengig av familiebakgrunn, etnisitet og kjønn. Sannsynligheten for å oppleve negative livshendelser som å bli arbeidsledig, motta sosialhjelp, droppe ut av skolen eller bli tenåringsmor, bør derfor ikke avhenge av hvor mye foreldrene dine tjener eller hva slags utdanning de har. Denne avhandlingen dokumenterer hvordan slike former for marginalisering og sosial risiko avhenger av familiens ressurser for dagens unge voksne i Norge.  Avhandlingen utfordrer derfor antakelsen om at alle har like muligheter til å lykkes i livet.  Den består av fire empiriske studier av den norske befolkningen, basert på omfattende norske registerdata som inneholder informasjon om alle som er født i perioden 1955 til 1990. Disse dataene gjør det mulig å studere sammenheng mellom generasjoner og hvordan sosial risiko utvikler seg innad i livsløpet. Studiene avdekker flere viktige og nye funn, hvor en av avhandlingens mest sentrale bidrag er å vise at foreldrenes økonomi spiller en sentral rolle for flere former for marginalisering. Blant annet viser avhandlingen at foreldrenes økonomi ikke ser ut til å bety mindre for dagens ungdom enn for de som ble født på femtitallet. Foreldrenes utdanning og familiestruktur er også viktige forklaringsfaktorer. Betydningen av foreldrenes økonomi er robust på tvers av flere metodiske opplegg. 

 

Publisert 15. mai 2011 13:12 - Sist endret 8. apr. 2013 08:17