Disputas: Kari Stefansen

Cand.polit. i sosiologi Kari Stefansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 26. august 2011 kl. 09.15

Sted: Lille auditorium, Kristen Nygaards hus

Tittel: "Barnehagenes plass i norsk familiepolitikk fra 1970 til i dag" 

Bedømmelseskomité:

Professor Dag Album, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Professor Thomas P. Boje, Roskilde Universitet (1. opponent)

Professor emeritus Kari Wærness, Universitetet i Bergen (2. opponent)

Leder av disputas:

Professor Anne Lise Ellingsæter, Universitetet i Oslo 

Veileder:

Professor Karin Widerberg, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

Temaet for avhandlingen er foreldreskap, klassekultur og sosial reproduksjon - avgrenset til to klassekontekster: ”middelklassen” og ”arbeiderklassen”. Inspirert av Morgan, forstås foreldreskap som meningsbærende virksomhet, mens klasse, inspirert av Bourdieu, forstås som en organiserende struktur for sosiale erfaringer.

Det empiriske grunnlaget er kvalitative intervjuer med småbarnsforeldre. Gjennom analyser av omsorgsorganisering, interaksjon mellom foreldre og barn og foreldres relasjon til barnehagen belyser jeg to spørsmål: hvordan klasse kommer til uttrykk gjennom foreldreskapet, og hvordan foreldrepraksiser bidrar til å ”klasseprege” barn.

Klasse kommer til uttrykk både i den forståelsen av barns behov foreldre legger til grunn, og i utøvelsen av foreldreansvaret. Analysene peker i samme retning som foreliggende forskning: vi har å gjøre med distinkte kulturelle dynamikker, som speiler foreldrenes plassering i en større samfunnsmessig sammenheng. Samtidig bringer de inn et nytt element, med relevans også for policyforskning: velferdsstatens ordninger virker universaliserende, men veves også inn i, og bidrar til å konstituere, klassespesifikke omsorgsprosjekter. 

Foreldrepraksisenes reproduserende effekt knyttes til ulike prosesser. Noen har en direkte virkning, mens andre virker på mer indirekte måter. Mitt bidrag knytter seg til de indirekte prosessene. Resonnementet jeg utvikler tar utgangspunkt i begrepet erfaringskontekst, forstått som den livsverdenen ulike foreldreskap genererer for barn. Gjennom aktiv deltakelse i disse erfaringskontekstene erverver barn habituser, måter å være i verden på, som er dypt preget av klasse. Årsaken er at barns erfaringskontekster speiler foreldrenes klasseerfaringer, nærmere bestemt det rommet for selvutfoldelse som har vært tilgjengelig for dem. Dette aspektet ved foreldreskap som ”class work” er tematisert, men ikke teoretisert, i foreliggende forskning.

Publisert 10. aug. 2011 14:03 - Sist endret 8. apr. 2013 08:16