Disputas: Sidsel K. Solbrække

Cand.sociol. Sidsel K. Solbrække ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Omstilling, ledelse og verdighet. En studie av Telenors markedsorienteringsprosess 1990-1993.

Sidsel K. Solbrække

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 6. desember 2011 kl. 09.15

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus

Tittel: Omfattende omstillinger i etater som Televerket og Postverket i et nyinstitusjonelt perspektiv

Bedømmelseskomité:

Professor Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Professor Per Morten Schiefloe, NTNU (1. opponent)

Docent Lin Lerpold, Stockholm School of Economics (2. opponent)

Leder av disputas:

Professor Lise Kjølsrød, Universitetet i Oslo 

Veileder:

Professor Ragnvald Kalleberg, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

Denne doktoravhandlingen tar for seg Telenors markedsorienteringsprosess fra monopol til konkurranse 1990-1993. Denne prosessen, som var preget av deregulering, ny teknologi og utvikling av konkurransemarkeder, førte til at tusenvis av ansatte i Telenor ble overflødige. Det ble definitiv slutt på trygghet og forutsigbarhet for de Telenoransatte. De store organisatoriske forandringene endret både de ansatte sin forståelse av egne arbeidsoppgaver og deres forståelse av Telenor sin posisjon i samfunnet. Teknologien tok i økende grad over de ansattes samfunnsoppgave, som var å knytte by og bygd sammen og medvirke til kommunikasjon mellom mennesker både privat og i næringsvirksomhet. I avhandlingen settes det fokus på mellomledernes rolleforståelse i markedsorienteringsprosessen, og den enkelte ansattes relasjon til nærmeste overordnet.

Tre sentrale temaer analyseres i avhandlingen. Det første omhandler omgivelsenes betydning for den kulturdanningsprosessen som foregikk i Telenor, fra organisasjonens opprinnelse til overgangen til statsaksjeselskap i 1994. Det andre temaet som analyseres er hvordan kulturelle og sosiale normer virket inn på ulike grupper av ansatte sin opplevelse av situasjonen i Televerkets markedsorienteringsprosess. Det tredje temaet handler om hvilken betydning ledelse hadde for de ansattes opplevelse av egen verdighet i prosessen. Ulike samhandlingssituasjoner analyseres ut fra både toppledelsens, mellomledelsens og personalets situasjonsdefinisjoner og handlingsvalg i prosessen.

 

Publisert 18. nov. 2011 14:01 - Sist endret 8. apr. 2013 08:16