Disputas: Ståle Østhus

Cand.polit. Ståle Østhus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Downsizing and health in Norway

Tid og sted for prøveforelesning

26. mai 2011 kl. 16.15, auditorium 3, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Tittel: "The health effects of downsizing: Why might Norway be a special case?"

Bedømmelseskomité

Dr. Brendan Burchell, Department of Sociology, University of Cambridge (1. opponent)

Professor Hans-Tore Hansen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (2. opponent)

Professor Gunn E. Birkelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Leder av disputas:

Professor og prodekan Marianne Lien, Universitetet i Oslo

Veileder:

Professor Arne Mastekaasa, Universitetet i Oslo

Sammendrag: Nedbemanning ikke helseskadelig for gjenværende ansatte

Det er vanlig å anta at nedbemanning på arbeidsplassen ikke bare rammer de som mister jobben, men også fører til økt stress og helseproblemer for gjenværende ansatte. En grunn til det er at nedbemanning kan medføre økt usikkerhet og økt arbeidspress for de som blir igjen på arbeidsplassen, noe som igjen kan gi seg utslag i stressrelaterte helseproblemer. I en fersk doktorgradsavhandling fra Universitetet i Oslo, finner imidlertid cand.polit. Ståle Østhus lite som tyder på at gjenværende ansatte opplever økt risiko for helseproblemer etter nedbemanning.

Østhus har analysert et omfattende datamateriale som er representativt for alle norske arbeidstakere, og spenner over perioden 1995-2005, og finner ikke støtte for at nedbemanning fører til selvrapporterte helseproblemer, økt sykefravær eller økt risiko for å motta uførepensjon for gjenværende ansatte. De som mister jobben som følge av nedbemanning har imidlertid både økt risiko for å utvikle psykiske helseproblemer og for å motta uførepensjon.

Ståle Østhus vil offentlig forsvare sin avhandling ”Downsizing and health in Norway” for ph.d.-graden ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo fredag 27.mai 2011.
 

Publisert 4. mai 2011 14:22 - Sist endret 8. apr. 2013 08:15