Disputas: Håkon Larsen

Master i sosiologi Håkon Larsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige.

Håkon Larsen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 3. mars 2011 kl. 16.15

Sted: Aud. 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Tittel: Kultursosiologiens betydning for studier av allmennkringkasting.
Teoretiske og metodiske aspekter.

 

Bedømmelseskomité:

Professor Torben Hviid Nielsen, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Docent emeritus Madeleine Kleberg, Stockholms Universitet (1. opponent)

Professor Toril Aalberg, NTNU, Trondheim (2. opponent)

Leder av disputas:

Professor Anne Lise Ellingsæter, Universitetet i Oslo 

Veiledere:

Professor Anne Krogstad, Universitetet i Oslo (hovedveileder)

Professor Per Mangset, Høgskolen i Telemark (biveileder)

Sammendrag: Allmennkringkastingens legitimitet

Hva kjennetegner den offentlige debatten om allmennkringkasting i Norge og Sverige? Hvordan legitimerer NRK og SVT sin rolle som lisensfinansiert allmennkringkaster? Og hvilken rolle tillegges allmennkringkasting fra kulturpolitisk hold i de to landene? Dette er sentrale spørsmål i avhandlingen.

Det går frem av analysene at debattene om allmennkringkasting er mer omfattende og prinsipielle i Sverige enn i Norge. Både fra kulturpolitisk hold og internt i kringkastingsinstitusjonen er folkeopplysning og kvalitet viktigere for legitimiteten i Sverige enn i Norge. I Norge baseres legitimiteten i større grad på den oppslutningen og tilliten NRK har i befolkningen. At NRK har høy oppslutning og tillit gjør også at et omfattende legitimeringsarbeid ikke er nødvendig.

Videre er man i Sverige opptatt av at SVT skal være et viktig innholdsmessig korrektiv til den globale kommersielle medieindustriens produkter. I Norge fokuserer man i stor grad på NRKs rolle som forvalter av norsk språk og kultur. Et internasjonalt perspektiv er viktigere for legitimering av allmennkringkasting i Sverige enn det er i Norge.

Konklusjonene er basert på analyser av avisartikler, politiske og institusjonelle dokumenter, i tillegg til intervjuer med ledere i kringkastingsinstitusjonene og kulturpolitikere på Stortinget og i Riksdagen. 

 

Publisert 8. feb. 2011 13:48 - Sist endret 8. apr. 2013 08:15