Disputas: Elin Kristin Bye

Cand.polit. Elin Kristin Bye vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Alkoholkonsum og vold – ulike sammenhenger under ulike betingelser?         

 

Elin K. Bye

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 11. mars 2011 kl. 09.15

Sted: Aud. 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Tittel: Alkohol og kjønn: teoretiske perspektiver og empiriske funn.

 

Bedømmelseskomité:

Professor Willy Pedersen, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Professor Karin Helmersson Bergmark, Stockholms Universitet (1. opponent)

Docent Mats Ramstedt, Stockholms Universitet (2. opponent)

Leder av disputas:

Professor Lise Kjølsrød, Universitetet i Oslo

Veiledere:

Dr. philos Ingeborg Rossow, SIRUS (hovedveileder)

Professor Arne Mastekaasa, UiO (biveileder)

 

Sammendrag: Alkoholrelatert vold avhenger av drikkemønster

Sammenhengen mellom alkohol og vold er betinget av drikkemønster. I land med et beruselsesorientert drikkemønster er det en sterkere sammenheng mellom alkohol og vold enn i andre land, konkluderer Elin K. Bye i sin doktoravhandling Alkoholkonsum og vold – ulike sammenhenger under ulike betingelser?

I avhandlingens første artikkel viser Bye at en økning av alkoholkonsumet på en liter pr år ledet til åtte prosent flere voldsdommer i perioden 1911 til 2003. Hun finner at det er en nær sammenheng mellom alkohol og vold, og at alkohol er en viktig faktor når man skal forklare endringer i voldsrater over tid.

Den andre artikkelen tar for seg seks østeuropeiske land. Bye finner at sammenhengen mellom alkohol og drap er sterkere i de landene i Øst-Europa som har mest skadelig drikkemønster, spesielt Russland og Hviterussland.

I de to siste artiklene studerer Bye sammenhengen mellom alkohol og vold blant ungdom. Hun finner at alkoholrelatert vold er vanligere i land med sterk ”beruselseskultur”. Det er mer alkoholrelatert vold i Nord- enn i Sør-Europa.

I en sammenligning av alkoholforbruket blant norske ungdom i alderen 15-20 år i perioden 1990-1994 og 2000-2004 finner Bye at selv om alkoholforbruket har økt fra den første til den andre perioden har ikke den alkoholrelaterte volden økt i særlig grad.

– Det kan tyde på at sammenhengen mellom drikkevaner og vold svekkes i ”fuktige” perioder. Sammenhengen mellom alkohol og vold er ikke nødvendigvis konstant over tid, men kan variere med forhold i samfunnet som for eksempel voldsomfanget eller alkoholkonsumet, sier Elin K. Bye.

 

 

 

Publisert 17. feb. 2011 20:59 - Sist endret 16. mars 2015 11:05