Disputas: Turid Noack

Mag.art. Turid Noack ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): En stille revolusjon: Det moderne samboerskapet i Norge

Prøveforelesning

Tid: Tirsdag 15. juni 2010 kl. 16.15
Sted: Auditorium 2 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7
Oppgitt tittel: Samboerskapets klasse- og kjønnsdimensjoner i dagens Norge.
Selvvalgt tittel: Flere skilsmisser og flere gullbryllup: refleksjoner rundt formidling av demografiske trender

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Annemette Sørensen, Stanford University, Sociology Department
2. opponent: Professor An-Magritt Jensen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Komiteens administrator: Professor Arnlaug Leira, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Karin Widerberg

Sammendrag

Avhandlingen tar for seg samboerskapets utvikling fra 1970-tallet, og viser hvordan den nye samlivsformen ble møtt av samfunnet. Tatt i betraktning av de raske og store omveltningene i familiemønsteret, fremstår den moderne formen for samboerskap som en stille revolusjon.

Fram til 1972 kunne det i teorien medføre straff å bo sammen uten å være gift i Norge. Men opphevelsen av den såkalte ”konkubinatparagrafen” ser ikke ut til å ha vært den viktigste årsaken til den kraftige veksten i samboerskap som startet omtrent på denne tiden. Viktig var det at kvinners økte utdanning og yrkesaktivitet gjorde dem mindre avhengig av ekteskapet som kilde til forsørgelse. Moderne prevensjonsmidler som p-piller og spiral ga mer kontroll med når og med hvem en fikk barn. Nye velferdsytelser og endrede holdninger gjorde det dessuten lettere å være ugift forsørger.

Gradvis gikk en over fra å snakke om avtalt samliv, samvittighetsekteskap og bukseforlovelse til samboerskap. Samboerskapene kom ikke alltid til erstatning for forlovelse, men forlovelsens betydning og form ser ut til å ha endret seg mye i disse årene.

Samboerskap er heller ikke uten videre et substitutt for ekteskap. De fleste velger fortsatt begge deler. Færre enn hver tredje kvinne i begynnelsen av 40-årene er uten ekteskapserfaring. I dag er kvinners gjennomsnittsalder ved første fødsel om lag tre år lavere enn gjennomsnittalderen for første ekteskap.

I de aller siste tiårene har samfunnet gjort mye for å likestille samboerskap og ekteskap, spesielt i forhold til trygder og skatter. En kan reise spørsmålet om reglene er i ferd med å gjøre samboerskap mer likt ekteskap enn mange samboere ønsker.

Samboerskap startet hos unge og har gradvis blitt mer vanlig også i eldre deler av befolkningen. I dag er det om lag 600 000 som lever i samboerskap, men hvor mange samboerskap som årlig inngås og oppløses vet vi ikke. Et spørsmål avhandlingen reiser er hvorfor det tilsynelatende er viktigere å telle gifte enn samboere.

 

Publisert 24. sep. 2010 14:04 - Sist endret 3. feb. 2014 14:09