Disputas: Christer Hyggen

Cand.polit. Christer Hyggen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Livsløp i velferdsstaten – sosialhjelp og risiko

Prøveforelesning

Tid: 6. mai 2010 kl. 16.15
Sted: Auditorium 2 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31
Tittel: Er det mulig og ønskelig å avskaffe fattigdommen i Norge?

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Sten-Åke Stenberg, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms Universitet
2. opponent: Professor Hans-Tore Hansen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Komiteens administrator: Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Marianne Nordli Hansen

Veileder:  Hovedveileder: Torild Hammer, Medveileder: Gunn Elisabeth Birkelund

Sammendrag

Avhandlingen søker å forstå og forklare hvorfor noen personer mottar sosialhjelp og andre ikke, hvorfor noen sosialhjelpsmottakere forblir mottakere over lengre perioder og hvorfor andre blir selvhjulpne. Med utgangspunkt i et unikt empirisk materiale som følger individer fra ungdom til voksen alder undersøkes risiko for å bli sosialhjelpsmottaker og mulige effekter av slikt mottak over livsløpet. Livsløpsperspektivet innebærer at det også tas hensyn til hvordan livsløp formes av institusjoner, nettverk, familie og egne erfaringer og hendelser i ulike livsfaser.

Avhandlingen avdekker blant annet at oppvekstvilkår og drop-out fra videregående skole er viktige risikofaktorer for det å motta sosialhjelp. Videre ser vi at bruk av offentlige overføringer ”går i arv” og at mottak av sosialhjelp tidlig i arbeidskarrieren har uheldige langtidsvirkninger med hensyn til senere arbeidsmarkedstilknytning.

Avhandlingen viser at det ikke nødvendigvis er sosialhjelps-, eller trygdeordningene det er noe galt med når vi ser at grupper av individer i den norske velferdsstaten sliter økonomisk i ulike deler av livsløpet. Dette betyr likevel ikke at ordningene ikke kan ha betydelig rom for forbedringer. Funn i avhandlingen tyder blant annet på at både skjønnsmessige vurderinger og behovstestingen knyttet til sosialhjelpen kan være problematisk. For enkelte grupper av mottakere, kanskje særlig de unge, kan det være en løsning å utvikle ordningene i en rettighetsbasert retning. Dette kan føre til en bedre sosial integrering. Analysene viser også at økonomiske problemer virker inn på grad av deltakelse, både sosialt og i arbeidsmarkedet. Hvis vi ser dette sammen med de manglende sammenhengene mellom økonomiske overføringer og svekket arbeidsmotivasjon, som avdekkes i avhandlingen, er det lite som tyder på at relativt sjenerøse utbetalinger har negativ betydning.

 

Publisert 24. sep. 2010 14:03 - Sist endret 3. feb. 2014 14:09