Disputas: Elisabeth Fransson

Cand.sociol. Elisabeth Fransson ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fortidens tyngde – om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem.

Prøveforelesning

Fredag 13. februar 2009 kl. 9.15-10.00 i Auditorium 3, Helga Engs hus.

Tittel: ”Selvarbeid”: begrepets teoretiske bakgrunn og forklaringsverdi overfor unge som flytter ut av institusjoner.

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Senior Researcher Tine Egelund, Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI)
2. opponent: Forskningssjef Bjørn Hvinden, NOVA

Komiteens administrator:
Professor Torben Hviid Nielsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Arnlaug Leira

Veileder:  Professor Dag Album

Sammendrag

Fortidens tyngde - om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem

Elisabeth Franssons doktoravhandling tar utgangspunkt i unge kvinner og menns fortellinger og kaster lys over hvordan fortiden aktualiseres og knyttes til mening i forbindelse med opphold og utflytting fra ungdomshjem.

Avhandlingen bygger på intervjuer enkeltvis og i grupper, pluss observasjoner og studier av sentrale dokumenter. Til sammen har 27 unge kvinner og menn fra tre ulike ungdomshjem bidratt i denne kvalitative studien.

Inspirert av Michel Foucault og Erving Goffman løfter undersøkelsen fram diskurser som de unge kvinnene og mennene snakker om seg selv og sin fortid gjennom, og deres forhandlinger med andre om hva fortiden må og kan bety. Undersøkelsen fokuserer livet i ungdomshjem og synliggjør ulike typer av selvarbeid i overgangen fra institusjon og ut. De unges normaliseringsbestrebelser står her sentralt og deres selvarbeid synes på ulike måter å være vevet sammen med det de har ”manglet”. I avhandlingen ringes slike mangeldiskurser inn; fraværet av en barndom og en ungdomstid, personlige grenser og en 'riktig' klassebakgrunn. Avhandlingens bidrag ligger i utviklingen av begrepet selvarbeid og analysene av hvordan fortid konstrueres og er innvevet i de unges selvarbeid på kjønnede måter. Dette grepet gjør det mulig å forstå utflytting fra barnevernsinstitusjoner på nye måter.

 

Publisert 24. sep. 2010 13:55 - Sist endret 3. feb. 2014 14:06