Disputas: Ragnhild Skogheim

Mag.art. Ragnhild Skogheim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Mellom kunsten og kundene. Arkitekters yrkessosialisering og profesjonelle praksis

Prøveforelesning

Tid og sted: Onsdag 21. mai 2008 kl. 16.15-17.00 i auditorium 3, Eilert Sundts hus.

Tittel: Gi en fremstilling av Pierre Bourdieus syn på arkitekturens delfelt, med basis i hans studie The social structures of the economy (2005). Diskuter Bourdieus syn bl.a. i forhold til Niels Albertsens artikkel om "Arkitekturens fält" i
D. Broady (red.) Kulturens fält (1998).

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Rune Slagstad, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo
2. opponent: Forsker Kristina Grange, Division of Urban and Regional Studies, School of Architecture and the Built environment, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Komiteens administrator: Professor Per Otnes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Arnlaug Leira

Veileder:  Professor Fredrik Engelstad

Sammendrag

Utforsking av arkitektprofesjonen er tema for avhandlingen til sosiologen Ragnhild Skogheim. Hun har studert hva det innebærer å bli og å være arkitekt.

Avhandlingen behandler sentrale aspekter ved arkitektprofesjonen knyttet til profesjonsteorier og andre begrepsdannelser innen sosiologi og beslektede samfunnsvitenskapelige disipliner. Det overordnede spørsmålet som stilles er hva det innebærer å bli og å være arkitekt. Videre belyser avhandlingen hva slags profesjonsutdanning det er tale om, hvorfor noen ønsker å bli arkitekt, samt hva slags forståelse av fag og yrkesrolle man finner blant arkitektstudenter og utøvende arkitekter. Dessuten drøftes grunnlaget for arkitektprofesjonen samt dens legitimitet og makt. Andre sentrale spørsmål er hvordan arkitektutdanningen bidrar til å etablere, vedlikeholde og reprodusere felles verdier og holdninger, yrkesidentitet og yrkeskultur, samt hvilke faglige forståelsesformer som formidles og etableres gjennom utdanningen og via andre faglige arenaer. Avhandlingen er blant annet basert på intervjuer med arkitekter og arkitektstudenter.

Det som særlig synes å forene arkitektprofesjonen på tvers av ulike måter å utforme yrkesrollen på, dreier seg i hovedsak om bestemte måter å ”se verden” på. Arkitektblikket etableres gjennom utdanningen og videreutvikles gjennom erfaring som arkitekt, mens det profesjonelle fellesskapet og den offentlige debatten om arkitektur bidrar til å skjerpe dette blikket.

Avhandlingen belyser også arkitektur som et felt bestående av arkitekter, konkurrerende og samarbeidende yrkesgrupper, kritikere, klienter, myndigheter og brukere i alminnelighet. Det innebærer at arkitekter inngår i relasjoner preget av både samarbeid, strid (på tvers av ulike grupper, eller innenfor profesjonen selv), makt og kontroll.

Ragnhild Skogheim arbeider som forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

 

Publisert 24. sep. 2010 14:35 - Sist endret 3. feb. 2014 14:03