Disputas: Janne Scheffels

Cand.polit Janne Scheffels ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Stilig eller stigma? En sosiologisk studie om ungdom, røyking og identitet

Prøveforelesning

Tid: Mandag 16. juni kl. 16.15-17.00
Sted: Auditorium 7 i Eilert Sundts hus
Tittel: Om den sosiale konstruksjonen av det normale

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Emeritus Bengt Börjeson, Ersta Sköndal högskola
2. opponent: Professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda
Komitéleder: Professor Tove Thagaard, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Leder av disputas:  Professor Karin Widerberg

Veileder:  Karl Erik Lund, SIRUS (hovedveileder) og Willy Pedersen, ISS (medveileder)

Sammendrag

Det å røyke oppfattes svært motsetningsfullt blant røykere selv. Det er både et symbol på individualitet, frihet og nytelse, og samtidig stigmatiserende, umoralsk og et uttrykk for mangel på kontroll. Slik konkluderer Janne Scheffels i sin doktoravhandling Stilig eller stigma? En sosiologisk studie om ungdom, røyking og identitet.

Arbeidet handler om hvordan røykere beskriver og begrunner egen røyking i en sosial og kulturell sammenheng. Analysen fokuserer på hvordan røyking får betydning for opplevelse og utforming av identitet. Scheffels forsvarer sin avhandling for Dr. polit. graden ved Universitetet i Oslo 17. juni.

Analysene er basert på dybdeintervjuer med 21 røykere mellom 18 og 23 år, i tillegg til en spørreundersøkelse om av og til-røyking med ca 2500 ungdommer mellom 16 og 19 år.

I intervjuene ble røykeridentitet ofte knyttet til individualitet, opposisjon og tøffhet. De unge røykerne snakket også om røyking som trøst, avslapning og avkobling. Disse fortellingene stemmer overens med hva røyking tradisjonelt har betydd og blitt brukt til.

Samtidig oppstår nye fortellinger i et mer tobakksnegativt sosialt klima. Disse handler både om motstand og om forhandlinger. Å røyke i kontrollerte former – bare av og til, bare på bestemte måter – ble for eksempel gjort til noe annet og mer akseptabelt enn røyking generelt. I analysen forstås dette som å skape en røykeridentitet som ikke handler om å være avhengig eller sosialt marginalisert.

Denne studien åpner for å se røyking som noe som kan ha sentral betydning i unge røykeres hverdagsliv. Samtidig peker analysen på at den meningen røyking har er skapt innenfor bestemte sosiale og kulturelle rammer, og kan endres.

Janne Scheffels arbeider som forsker ved SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning.

 

Publisert 24. sep. 2010 14:34 - Sist endret 3. feb. 2014 14:03