Disputas: Hans Christian Sandlie

Cand.polit. Hans Christian Sandlie ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): To må man være – om ungdoms boligetableringer på 1990-tallet

Prøveforelesning

Torsdag 13. mars kl. 16.15-17.00 i auditorium 3, Eilert Sundts hus.

Tittel: Ungdommens boligønsker – kulturelle, strukturelle, rasjonelle?

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Lena Magnusson Turner, Institutet för bostads- och urbanforskning, Universitetet i Uppsala, Sverige
2. opponent: Lektor Hannu Ruonavaara, Department of Sociology, University of Turku, Finland

Komiteens administrator: Professor Regi Enerstvedt, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Lise Kjølsrød

Veileder:  Seniorforsker Lars Petter Gulbrandsen (hovedveileder) og professor Terje Wessel (medveileder)

Sammendrag

Til tross for høye og stigende boligpriser, kjøper unge bolig i like stort omfang som tidligere generasjoner. Økt utdanning og utsatt familieetablering fører imidlertid til at det første boligkjøpet skjer senere i livet enn hva som var tilfellet for noen år tilbake. Dette hevder sosiolog Hans Christian Sandlie som har skrevet en doktoravhandling om ungdoms boligetablering på 1990-tallet.

Avhandlingen tar utgangspunkt i at det på slutten av 1990-tallet ble pekt på viktige endringer i de unges boligetablering. Sammenlignet med tidligere generasjoner, var unge i mindre grad etablert som boligeiere og de bebodde mindre boliger. Mens endringene ofte blir forklart med høye boligpriser og endrede boligønsker, argumenterer Sandlie for å se de unges boligetablering i et livsløpsperspektiv. Boligvalg er nært knyttet til utdanningsløp, yrkeskarriere og familieetablering.

Til tross for store endringer på boligmarkedet de siste tiårene, viser de unges ønsker og markedsatferd forbløffende stor grad av kontinuitet. De unges etableringsstrategi ser imidlertid ut til å ha endret seg de siste tiårene. Fremfor å velge en tradisjonell strategi der man allerede i ung alder velger langsiktige forpliktelser gjennom å slå seg til ro med familie og eget hjem, velger moderne ungdom en mer fleksibel etableringsstrategi der de i liten grad ønsker å inngå langsiktige forpliktelser tidlig i livsløpet. Ungdom ønsker i stor grad samme bolig som sine foreldre, men de oppnår denne boligen på et senere tidspunkt i livet. Dermed opplever de unge en lengre periode av livet der de har et lavere boligkonsum enn ønsket.

 

Publisert 24. sep. 2010 14:06 - Sist endret 3. feb. 2014 14:02