Disputas: Monica Eftedal

Cand.polit Monica Eftedal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Lojale ansatte? En studie av arbeidsrelaterte holdninger i en IT-organisasjon

Prøveforelesning

Tid: Onsdag 18. juni kl. 9.15-10.00
Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus
Tittel: Drøft ulike teorier om arbeidets organisering og drøft deretter hvordan arbeidsorganiseringen kan ha betydning for arbeidstakeres holdninger til lønnsarbeidet

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Instituttleder Carsten Strøby Jensen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
2. opponent: Professor Bente Rasmussen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Komitéleder: Professor Gunn E. Birkelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Leder av disputas:  Professor Ragnvald Kalleberg

Veileder:  Førsteamanuensis Arvid Fennefoss

Sammendrag

Lojale ansatte i et fleksibelt arbeidsliv?

Bedrifter som støtter opp om sine ansatte, og som kan tilby utfordrende oppgaver, evner å skape en sterk organisasjonsorientering blant sine ansatte. Selv høyt utdannede kunnskapsarbeidere stiller lojalt opp for bedriften, dens kunder og oppgaver når de føler seg ivaretatt og har tillit til ledelsen. For kvinnene er det i tillegg viktig med stor grad av selvstendighet og innflytelse over egen arbeidssituasjon. Svært fleksible arbeidsforhold med kortvarige sosiale relasjoner og stor grad av uklarhet derimot, synes å svekke organisasjonsorienteringen. Det hevder Monica Eftedal som tar sin doktorgrad ved universitetet i Oslo over temaet arbeidsrelaterte holdninger blant IT-ansatte.

I avhandlingen argumenteres det for at de IT-ansattes holdninger kan karakteriseres som organisasjonsorienterte, fagorienterte, instrumentelt orienterte, solidarisk/sosialt orienterte og individualistisk orienterte. Studien viser at de enkelte orienteringene er mer og mindre fremtredende blant ulike grupper av ansatte, og at grad av organisasjonsorientering er sterkt påvirket av ansattes opplevelse av sine arbeidsbetingelser. De ulike orienteringene har også betydning for ansattes ønsker om å bli eller slutte i organisasjonen og deres vilje til å yte en ekstra innsats i jobben. I enkelte sammenhenger kan de også ha betydning for ansattes helse. Avhandlingen gir en god innsikt i det nye arbeidslivet og noen av de utfordringene ansatte og organisasjoner stilles overfor.

 

Publisert 24. sep. 2010 13:53 - Sist endret 3. feb. 2014 14:01