Disputas: Marianne Dæhlen

Cand.polit. Marianne Dæhlen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og arbeidsliv.

Prøveforelesning

Tid: Mandag 25. august 2008, kl. 10.15
Sted: Gamle Festsal, Urbygningen
Tittel: Seleksjon og sosialisering: Hvordan formes vårt syn på arbeidet?

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Stefan Svallfors, Sociologiska institutionen, Umeå universitet
2. opponent: Professor Knud Knudsen, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger
Komitéleder: Professor Anne Lise Ellingsæter, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Gunn E. Birkelund

Veileder:  Hovedveileder: Professor Arne Mastekaasa. Medveileder: Seniorforsker Bente Abrahamsen

Sammendrag

Er det de som ønsker å hjelpe andre som blir sykepleiere? Er det de som vil jobbe selvstendig og kreativt som blir journalister? Er det de pengeinteresserte som blir økonomer?

Ja, langt på vei er det slik. Det framkommer i Marianne Dæhlens avhandling ”Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og yrkesliv.” Den baserer seg på en spørreundersøkelse blant studenter og nyutdannede fra norske høgskoler og universitet.
Holdninger til arbeid varierer mellom yrkesgruppene.

Forskjellene er der allerede før valg av studium. Holdningene endrer seg lite gjennom studietida. Det samme gjelder de første årene i yrkeslivet, med noen unntak: sykepleiere blir eksempelvis mer opptatt av penger i løpet av studiet og de første årene etterpå. Men hjelpe andre vil de fortsatt.
Kvinner legger også etter hvert stor vekt på mulighet til å jobbe deltid – dersom de har barn.

Yrkene som er undersøkt, utgjør en betydelig del av den norske arbeidstyrken. Undersøkelsen omfatter blant annet lærere, sykepleiere, leger, ingeniører, fysioterapeuter, økonomer, sosialarbeidere og journalister.

Mange av yrkene er sentrale i den norske velferdsstaten. Yrkesutøverne fordeler store ressurser og tar beslutninger med store konsekvenser for menneskers ve og vel. Mange av oss møter dem i våre mest sårbare situasjoner enten som syk eller pårørende, som elev eller som foreldre – på sykehus, i barnehager og skoler. Som brukere av velferdsstatens tjenester etterspør vi gjerne forståelse og hjelp. Det kan gi mange nyutdannede et ”praksissjokk”. Dæhlens funn peker mot at overgangen mellom utdanning til yrkesliv faktisk oppleves mindre dramatisk enn tidligere antatt.

Analysene i avhandlingen bygger på data fra databasen for studier av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving (StudData). StudData omfatter opplysninger om personer på en rekke utdanninger ved studiestart, ved studieslutt og tre år etter endt utdanning.

 

Publisert 24. sep. 2010 13:53 - Sist endret 3. feb. 2014 14:00