Disputas: Idunn Brekke

Cand.polit. Idunn Brekke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for sysselsetting og inntekt

Prøveforelesning

Tid og sted: Torsdag 22. mai 2008 kl. 16.15-17.00 i auditorium 2, Eilert Sundts hus.

Tittel: I hvilken grad bygger inndelinger i etnisitet på uuttalte kulturteoretiske premisser? Ta gjerne utgangspunkt i klassifiseringer av etniske grupper som benyttes i internasjonal forskningslitteratur.

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Jan O. Jonsson, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholms universitet
2. opponent: Professor Jens B. Grøgaard, Høgskolen i Vestfold

Komitéens administrator: Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Karin Widerberg

Veileder:  Professor Arne Mastekaasa

Sammendrag

Innvandrere, deres etterkommere og majoritetsbefolkningen har ikke like muligheter i det norske arbeidsmarkedet. Det hevder Idunn Brekke i sin avhandling ”Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for sysselsetting og inntekt”.

Analysene i avhandlingen baserer seg på data som omfatter opplysninger om alle som har avsluttet en høyere utdanning i perioden 1992 til 2002, alle som startet i videregående utdanning mellom 1994 og 2001 og alle som har fullført en yrkesfaglig videregående utdanning i perioden 1997 til 2001 ved en norsk utdanningsinstitusjon.

Resultatene i denne avhandlingen viser at minoritetsbefolkningen bruker lenger tid før de blir ansatt i sin første heltidsjobb. De har lavere inntekter og også lavere sysselsetting enn majoritetsbefolkningen. Det er spesielt innvandrere med kort botid i Norge som har problemer i arbeidsmarkedet. Etterkommere og innvandrere som har bodd lenger i Norge skiller seg ikke like negativt ut. Avhandlingen peker mot at økonomisk suksess i stor grad må sees i sammenheng med grad av sysselsetting. Hovedproblemet for personer med minoritetsbakgrunn er at det er vanskelig for dem å få heltidsjobber gjennom hele arbeidsåret. Brekkes funn viser også at forskjellene i sysselsetting og inntekt mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen ikke er permanente, men at de endrer seg gjennom yrkesløpet. Mønstrene er imidlertid forskjellige for kvinner og menn. Når det gjelder arbeidsmarkedsutfall etter frafall i videregående utdanning er det små forskjeller mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen.

En viktig årsak til at minoritetsbefolkningen har problemer i arbeidsmarkedet skyldes trolig at arbeidsgiver foretrekker å ansette personer med majoritetsbakgrunn. Men de vanskelighetene som minoritetsbefolkningen møter kan også til dels skyldes manglende ferdigheter i det norske språket, lite kjennskap til den norske arbeidslivskulturen samt manglende sosiale nettverk.

Det at mange i minoritetsbefolkningen har problemer med å komme i arbeid og få nyttiggjort seg utdanningen sin, viser at de ikke har de samme mulighetene i arbeidsmarkedet som majoritetsbefolkningen.

 

Publisert 24. sep. 2010 13:52 - Sist endret 3. feb. 2014 14:00