Disputas: Helene Aarseth

Mag. Art. Helene Aarseth ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Hjemskapingens moderne magi

Prøveforelesning

Dato: 16. april 2008, kl. 10.15
Sted: Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Tittel: Drøft faderskapet i lys av hjemskapingens moderne magi

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Thomas Johansson, Institutionen för kultur, estetik och medier, Göteborgs Universitet
2. opponent: Professor Annick Prieur, Institut for Sociologi, Social Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet

Komiteens administrator: Professor Anne Krogstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Prodekan Marianne E. Lien

Veileder:  Karin Widerberg (hovedveileder) og Anne Lise Ellingsæter (medveileder)

Sammendrag

Hva skjer i familier der kvinnen ikke tilpasser sin yrkesdeltakelse etter familiens behov og begge har krevende og forførende jobber? Mens flere spår at plikt og forhandling vil tappe hverdagslivet for mening og magi, viser Aarseth i denne avhandlingen at kombinasjonen av likestillingskrav og jobbmagnetisme kan presse fram nye investeringsformer i familien.

Med utgangspunkt i dybdeintervjuer med ni likestilte tokarrierepar kombinert med longitudinelle intervjuer med fire av mennene, beskriver avhandlingen en endringsprosess der investeringene i familien fristilles fra kjønnsbaserte motivasjoner. Drivkraften i denne endringsprosessen - som særlig belyses gjennom menns motivasjon for involvering i familien - er en omgående manøver rundt likestillingsdiskursens fokus på plikt og likedeling. Aarseth argumenterer for at parene i denne omgående bevegelsen både genererer en ny, avkjønnet investeringsvilje og samtidig gir familiearbeidet en gravitasjonskraft som kan motsvare jobbens magnetisme. Hovedelementene i endringsprosessen er en ny prosjektgjøring av familiearbeidet og en aksentuering av hverdagslivets estetiske meningshorisont. Med dette som utgangspunkt skisserer avhandlingen en moderne hjemskapingsmagi som revitaliserer en romantisk-estetisk meningskilde i vestlig modernitet - snarere enn et tilspisset motsetningsforhold mellom ”hjemlig livslykke” og en moderne selvutfoldelsesmaksime.

Endringsprosessene belyses ved å kombinere en modernitetsteoretisk tese om refleksiv avtradisjonalisering og feministiske teorier om kjønnet subjektivitet. Ved hjelp av blant annet Paul Ricoeurs kritiske hermeneutikk forsøker avhandlingen å bidra til en utvidet refleksivitetstese som kan gripe endring i subjektive motivasjoner og praksiser som følge av nedbyggingen av kjønnsarbeidsdelingen i det senmoderne samfunnet.

 

Publisert 24. sep. 2010 14:43 - Sist endret 3. feb. 2014 14:00