Disputas: Ivan Harsløf

Cand. polit. Ivan Harsløf ved vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Young-Man’s-Land. European Youth between Welfare and Work

Prøveforelesning

Dato: Torsdag 20. desember 2007 kl. 17.15-18.00
Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Emnet kunngjøres senere

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Jonathan Bradshaw, Department of Social Policy and Social Work, University of York
2. opponent: Professor Kari Wærness, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Leder av disputas:  Professor Arnlaug Leira, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det europeiske arbeidsmarkedet er de siste tiårene blitt stadig mer preget av midlertidige kontrakter for de som er i jobb, og aktiveringstiltak for de uten. Særlig ungdom på vei inn i arbeidslivet er påvirket av disse endringene – som ofte begrunnes nettopp med målet om å hjelpe denne gruppen. Visjonen om å skape et såkalt transisjonelt arbeidsmarked der ulike overgangsposisjoner skal understøtte unges arbeidsintegrasjon har vunnet fram i Europa. Samtidig blir endringene også møtt med kritikk, idet det hevdes at midlertidige kontrakter og aktiveringstiltak heller kan marginalisere ungdom ytterligere. Avhandlingen tar for seg disse perspektivene og presenterer en integrert analyse av de nye overgangsposisjonene, med fokus på hvordan de unge selv opplever dem. Integrasjon i arbeidslivet studeres som en konfliktfylt sosial prosess som krever en intersubjektiv og helhetlig tilnærming. Avhandlingen er basert på intervjudata fra to større europeiske undersøkelser.

I avhandlingen avdekkes store europeiske forskjeller i unges integreringsvilkår i overgangen mellom skole og arbeidsliv. Midlertidige kontrakter fremstår som en usikker og marginal posisjon for ungdom, hvilket forsterkes i land med høy ungdomsledighet. Slike kontrakter kan assosieres med liten kontroll over egen arbeidstid, utrygghet i forhold til framtidig arbeidstilknytning og mindre grad av opplæring i jobben. Hva angår satsingen på aktivering er europeisk ungdom generelt fornøyd med de tiltakene de deltar i. Størst er tilfredsheten i de nordiske land, som også er de landene som har satset mest på slike tiltak. En slik aktiv satsning, så vel som sjenerøse stønadsordninger, synes dessuten å redusere omfanget av uformell rekruttering der det er ens personlige nettverk som er avgjørende for om man får seg jobb.

Ivan Harsløf er født i København i 1972 og er utdannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet, 1998. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2002-2006. Han arbeider i dag som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og er daglig leder av Gruppe for inkluderende velferd (www.hio.no/giv).

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Cecilie W. Lilleheil.

Publisert 24. sep. 2010 14:00 - Sist endret 24. juni 2013 09:06