Are Skeie Hermansen får midler fra FRIPRO - unge forskertalenter

Prosjektet skal se på inkludering av innvandrere og deres norskfødte etterkommere i arbeidsmarkedet.

Unge forskertalenter

Unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Are Skeie Hermansen har fått stipendet for prosjektet Firm evidence on ethnic stratification (FirmStrat)

Inkludering i arbeidsmarkedet - ulikheter i lønn og stilling

Vellykket inkludering av innvandrere og deres etterkommere i arbeidsmarkedet er en av de helt sentrale utfordringene i det 21. århundret. Arbeidsplasser er sentrale arenaer for integrering – både som sosiale møteplasser og som steder der økonomiske goder fordeles i praksis.

FirmStrat skal se på hvilke prosesser som forklarer at personer med innvandrerbakgrunn og etnisk majoritetsbakgrunn ofte er ansatt ved ulike arbeidsplasser.

Prosjektet skal også se på i hvilken grad etniske forskjeller i lønn og karrieremuligheter varierer mellom arbeidsplasser, og hvilke mekanismer på organisasjonsnivå som frembringer slike mønstre.

Are Skeie Hermansen

– Vi skal for eksempel undersøke hva som kjennetegner arbeidsplasser hvor lønnsforskjellene mellom ansatte med innvandrer- og majoritetsbakgrunn er særlig store eller særlig små, selv etter at vi tar høyde for forskjeller i kvalifikasjoner og lignende, sier Are Skeie Hermansen.

FirmStrat vil ha et særlig fokus på å undersøke endring i etnisk segregasjon og ulikhet i organisasjoner på tvers av innvandrergenerasjoner, altså fra innvandrerne selv til deres voksne etterkommere i neste generasjon.  

Prosjektet vil benytte verdensledende data fra Norge, og i en del av prosjekt er det planlagt å sette den norske situasjonen inn i en større internasjonal kontekst gjennom et samarbeid med et internasjonalt forskernettverk – Comparative Organizational Inequality Network (COIN) – som studerer betydningen av organisasjoner for ulikhet i arbeidsmarkedet i et komparativt perspektiv.

Engasjert forsker

- Det er selvsagt utrolig spennende å få disse midlene nå, det betyr at jeg kan fortsette å jobbe med tema jeg synes er veldig spennende og viktige i flere år framover! Prosjektet vil bidra med nyskapende perspektiver i forskning på arbeidsmarkedsintegrasjon blant innvandrere og deres etterkommere, som igjen vil ha viktige policyimplikasjoner med tanke på å forstå og utvikle tiltak for å begrense etnisk ulikhet i det norske arbeidsmarkedet, avslutter Hermansen.

Katrine Fangen

Leder på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) Katrine Fangen er også veldig glad for støtten til prosjektet;

– Vi er veldig glade på vegne av Are! Det ligger hardt arbeid bak, og vi ser fram til resultatene fra dette spennende prosjektet.

 

Av Hilde H Holsten
Publisert 6. des. 2018 13:32 - Sist endret 24. juni 2019 13:46