Tettere kontakt mellom studenter og vitenskapelig ansatte gjennom mentorordningen

Mentorordningen er en del av fakultetets PLUSS-tilbud til nye studenter, hvor flere tiltak som gir tettere oppfølging skal hindre frafall og øke trivselen. Fra høsten 2012 blir sosiologi et av de første programmene som inkluderer mentorordningen i opplegget for de nye bachelorstudentene.

De engasjerte og kunnskapsrike kullkontaktene for sosiologi! Fra venstre, kullkontakt for masterprogrammet  Gunnar Aakvaag, kullkontakter for bachelorprogrammet Jens Lunnan Hjort, Tone Maia Liodden (som blir erstattet av Nan Zou Bakkeli fra høsten 2012) og Tore Rafoss. Foto: Matthew Rix Whiting, UiO

Sosiologi har i flere år hatt kullkontakter på bachelorprogrammet og masterprogrammet som har hatt en tilsvarende rolle som det er ment at mentorene i mentorordningen skal ha. Dette gjorde at beslutningen om å delta i mentorprogrammet ble enkel for sosiologi. Ordningen med kullkontakter har fungert veldig bra, og det virker veldig positivt å kunne tilføye en fastere struktur rundt opplegget.

Kullkontaktene har vært ekstra synlige som fagpersoner på instituttet, og har blant annet hatt som mål at terskelen for å ta kontakt med de vitenskapelig ansatte skal bli lavere. Kullkontaktene har hatt en sentral rolle i faglige og sosiale aktiviteter som arrangeres for studentene gjennom det første studieåret. De har blant annet arrangert lunsj over en masteroppgave, fagquizer i forkant av eksamen, i tillegg til at de deltar på tertetirsdag på det nye pauserommet til bachelorstudentene i første etasje i Harriet Holters hus.

Mentorprogrammet er en mulighet til i enda større grad å spisse tiltakene mot de områdene nye studenter møter utfordringer. Samlingene skal foregå over de tre første semestrene. Hvordan får man gode studievaner? Hvilke forventninger har studentene, og hva forventes av studentene? Hvordan skriver man akademisk og hva er kollokvier? Dette er spørsmål som tas opp i første semesters samling. De neste semestrene går man dypere inn i valg som må tas underveis, som valg av spesialisering og videre studier eller jobb.

På masternivå vil en kortversjon av mentorprogrammet innføres, der en del av aktivitetene for første semester vil tilpasses masternivå. Det å skulle skrive masteroppgave og komme fram til en tema for denne er en del av det som er annerledes når man går fra bachelor til master. Kullkontakten på masternivå vil arrangere samlinger med fokus på masteroppgaven første semester.

Publisert 21. juni 2012 11:30 - Sist endret 19. sep. 2016 11:05