Om Bærekraftlaboratoriet

For å bidra til å løse dagens bærekraftutfordringer trengs kunnskap om hvordan menneskelig handling og motivasjon kan mobiliseres - både i fortid, samtid og fremtid. I Bærekraftlaboratoriet bidrar historikere og psykologivitere med tverrfaglig og tverrsektorielt endringsarbeid, til gjensidig nytte for studenter, arbeidsliv og universitet.

I Bærekraftlaboratoriet utforsker vi nye, anvendte og vitenskapsbaserte løsninger på bærekraftutfordringer, gir studentene arbeidslivserfaring og styrker den praksisnære undervisningen ved UiO.Bærekraftlaboratoriet skal mobilisere engasjement og skaper endringsagens hos studentene våre. og gir verktøy for å anvende kunnskap fra humaniora og samfunnsvitenskap i møte med konkrete samfunnsutfordringer utenfor akademia.

Studentene jobber i tverrfaglige grupper, med konkrete bærekraftproblemstillinger. Læringsutbyttet omfatter både prosessmetodikk, anvendte fagkunnskaper, presentasjonsteknikk og tverrfaglig kompetanse. Studentene våre skal være rustet til å møte arbeidslivet med konkrete ferdigheter og kjennskap til hvordan faget deres kan bidra i samfunnet, i  næringslivet, og i arbeid med bærekraftsspørsmål.

Vi ønsker også å gi deltakende bedrifter et nytt og utvidet syn på hva humaniora og samfunnsvitenskapene kan bidra med i næringslivet, og hjelpe dem til å nå sine bærekraftmål.

Prosjektdeltagere

Bærekraftlaboratoriet er et samarbeid mellom IAKH (HF), PSI (SV-fakultetet), LINK og UN Global Compact Norge (UNGCN), FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.

Bærekraftlaboratoriet er finansiert gjennom prosjektmidler fra HK-Dir for å øke arbeidsrelevans i høyere utdanning. Prosjektet bidrar også til utdanningsforskning, og til å oppfylle UiOs bærekraftstrategi.