English version of this page

Søk på ph.d.-programmet med ekstern finanisering

Dersom du har finansiering og tilknytning til et relevant forskningsmiljø, kan du søke opptak til ph.d.-programmet med ekstern finansiering.

Hva er kravene til opptak?

1. Ekstern finansiering

Ekstern finansiering kan være:

 • stipendiatstilling ved høgskole/annet universitet
 • annen ansattelse ved en forskningsinstitusjon med tid til egen forskning
 • Norges forskningsråds nærings-ph.d. eller offentlig sektor ph.d.
 • ARENA, SUM, KHM og CICERO regner som eksterne i søknadsøyemed, da de ikke har egne retninger i ph.d.-programmet ved SV og må derfor søke til søknadsfrister. 

SV-fakultetet aksepterer ikke privat finansiering som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.

Det kreves at den eksterne finansieringen dekker nødvendige driftsmidler for ditt prosjekt, inkludert eventuelle forskningsreiser.

2. Forutdanning

 • Minimum femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master.
 • Snittkarakterer på mastergrad som er A eller B.
 • Kandidater med snittkarakter C på mastergrad kan vurderes individuelt etter søknad.
 • Mastergrad skal være fullført ved søknadstidspunktet. Det er ikke anledning til å ettersende attester og vitnemål
 • For søkere til studieretningene i samfunnsøkonomi og statsvitenskap gjelder spesielle anbefalinger.

For mer informasjon, se Programbeskrivelse for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

3. Prosjektkvalitet

Opptak til doktorgradsprogrammet er basert på en individuell prosjektbeskrivelse og en vurdering av dine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet.

I vurderingen legger vi vekt på faglig kvalitet, gjennomførbarhet og om prosjektet kan bidra til ny kunnskap innen fagområdet. Prosjektbeskrivelsen skal være gjennomarbeidet, og reflektere din faglige innsikt. Som søker oppfordres du til å gjøre deg kjent med nyere faglitteratur på feltet, og du har anledning til å søke råd innen fagmiljøet i forbindelse med arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Det forutsettes også at prosjektet fyller forskningsetiske krav, og at du har søkt om nødvendige tillatelser før prosjektet kan settes igang.

Prosjektbeskrivelsen skal utformes i tråd med fakultetets veiledning til prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk (ev. dansk eller svensk) eller engelsk.

4. Veiledning og tilknytning til fagmiljø

Opptak med ekstern finansiering forutsetter at du har tilknytning til et relevant og aktivt forskningsmiljø. Slik tilknytning kan være:

 • arbeidsplass ved høgskole, universitet eller annen forskningsinstitusjon som vurderes som faglig relevant, eller
 • kontorplass ved ett av fakultetets institutter. Dette forutsetter at instituttet har kapasitet til og ønsker å stille arbeidsplass til rådighet. Du må selv ta kontakt med det aktuelle instituttet.

Har du fått opptak med eksternfinansiering kan du delta på forskerutdanningsaktiviteter ved ph.d.-programmet og du får veiledning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Du mottar ikke økonomisk støtte fra fakultetet.

Du sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder. Veileder tildeles i forbindelse med opptak. Opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det feltet du vil skrive din avhandling innenfor.

Fakultetet har et overordnet ansvar for at alle ph.d.-kandidater er del av et relevant fagmiljø i opptaksperioden. Noen studieretninger stiller krav om opphold ved institutt/senter i visse deler av opptaksperioden (residensplikt). Ved andre studieretninger kan det legges til rette for opphold ved institutt/senter for de som ønsker eller har behov for dette.

Hva er søknadsfristen?

 • Økonomi: 15. januar
 • Sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosialantropologi, psykologi og TIK: 1. februar og 1. september 

Hvor sender jeg søknaden?

 • Søknaden sendes elektronisk via nettskjema

Hva skal søknaden bestå av?

Valg av studieretning

Fakultetet har ett ph.d.-program i samfunnsvitenskapelige fag. Når du søker opptak til programmet velger du hvilken studieretning du ønsker å være tilknyttet. Søknader om opptak vurderes ved det aktuelle instituttet/senteret. Studieretningene utgjør rammene for forskerutdanningen ved fakultetet. Dette inkluderer blant annet ph.d.-kurs, veiledning, seminaraktivitet og arbeid med avhandlingen din.

Ph.d.-programmet er organisert i 7 studieretninger. Hver studieretning har sin oppbygning og struktur:

Hvordan vurderes søknaden min?

Studieretningen du søker opptak til foretar en faglig vurdering av din søknad og leverer sin innstiling til fakultetet. Avgjørelse om opptak fattes av fakultetet selv. Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden.

Hva skjer dersom jeg får opptak?

Du tas normalt opp på programmet i 3 år uten pliktarbeid, eller i 4 år med 25% pliktarbeid (undervisningsarbeid). Det er din arbeidsgiver som avgjør behovet for pliktarbeid.

Du kan ta de obligatoriske emnene i fakultetets fellesdel semesteret etter at du har fått opptak. Det betyr at hvis du søker til fristen 1. februar vil du gjennomføre fellesdelen påfølgende høstsemester. 

Opptak på ph.d.-programmet formaliseres ved en opptaksavtale. Denne sendes til deg så snart vedtak om opptak foreligger. Du signerer avtalen og sender denne i retur til ditt institutt/senter, som oppnevner veileder. Veileder og institutt signerer avtalen. Det inngås også en egen avtale mellom fakultetet og din arbeidsgiver utenfor UiO.

Publisert 15. nov. 2016 14:19 - Sist endret 25. feb. 2022 08:51