Ansvarsområdet til Programrådet for ph.d.-programmet på fakultetet

Ansvarsområde

 • Programrådet er ph.d.-programmets høyeste organ, og har ansvaret for helheten i programmet.
 • Det er ansvarlig for faglig utviklingsarbeid og undervisning ved programmet innenfor vedtatte rammer og retningslinjer.
 • Programrådet har i sin planlegging av virksomheten ansvar for aktivt å legge til rette for en hensiktsmessig oppgavefordeling og ressursbruk i forhold til rammebetingelsene.
 • Programrådet kan delegere sin myndighet i den utstrekning ikke særlige reglementsbestemmelser eller vedtak er til hinder for det.

Programrådet skal ha ansvaret for:

 • Å vedta endringer i programplanen for ph.d.-programmet
 • Å godkjenne endringer i studieplanene innenfor rammen av ph.d.-programmet, og å gi retningslinjer for godkjenning av emner fra fagmiljøene som skal inngå i de enkelte studieretningene i programmet
 • Retningslinjer knyttet til enkeltopptak (inkl. godkjenning av veiledere), studieemner, godkjenning ekstrene emner, innlevering av avhandlinger, prøveforelesninger og disputaser
 • Opplegg og gjennomføring av felles undervisningstiltak innen forskerutdanningen ved fakultetet (vitenskapsteori mv.)
 • Opptak av kandidater til programmet
 • Godkjenning av individuelle studieplaner (utenom studieretningene)
 • Kvalitetssikring av programmet
 • Behandling av klagesaker

Programrådets mandat er nedfelt i fakultetets administrasjonsreglement.

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 19. mai 2017 09:15