Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 28.april 2022

Møtet fant sted 12:15-14:00 på Ullevål Stadion.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Jon Hovi (ISV), Susanne Bauer (TIK), Nefissa Naguib (SAI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat, ISV), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat, ISV), Ida Rudi Bellizia (fak.adm),Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (fak.adm, referent).

Forfall: Signe Mikkelsen (ph.d.-kandidat, SAI), Lars Tjelta Westlye (PSI)

Ingen merknader til innkallingen.
Dagsorden ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Saker
 

Nye ph.d.-kandidater til programrådet.
Det er tid for valg av nye ph.d.-kandidater til programrådet. Forskningsdekanen oppfordrer alle til å spre ordet. Vi trenger 4 kandidater, 2 medlemmer og 2 vara representanter. Det blir sendt ut e-post angående valg av representanter.
 

Emneansvarlige for fellesdelen

Silje Reme og Nefissa Naguib gir seg som emneansvarlige for SV9104 Research Ethics og Gaute Torsvik gir seg som emneansvarlig for SV9108 Philosophy of Social Science. Disse to må erstattes, og forskningsdekanen ber om at han kontaktes dersom noen har tanker om hvem som bør overta.

Vedtakssaker

 1. Felles rutiner for å sikre nødvendige godkjenninger og vurderinger i forbindelse med ph.d.-prosjekter

  Vedtak: 

  1. Krav om godkjenninger synliggjøres bedre på programsiden og i beskrivelsen av kravene til avhandlingen. 
  2. Ansvar for at kandidaten sikrer seg relevante godkjenninger innføres som et punkt i veilederkontrakten. Ifølge ph.d.-forskriften har veileder et stort ansvar
  3. Spørsmål om kandidaten har søkt om og mottatt nødvendige godkjenninger settes som eget punkt i fremdriftsrapportering.
  4. Sjekk på om kandidaten har nødvendige godkjenninger inkluderes i instituttenes midtveisevaluering.

  Enstemmig vedtatt.

Diskusjonssaker

2.  Fremdriftsrapportering 2021

Tidsperiode fra opptak til man får ta fellesdelen
Det er et ønske om at søknadsfristene for eksternfinansierte ph.d.-kandidater og starten på fellesdelen tilpasses bedre. Fakultetet ser på muligheten til å gi hospitantstatus til kandidater som har søkt opptak og ønsker å ta SV9103 Introduction to the PhD Programme og SV9104 Research Ethics. Enkelte av emnene i fellesdelen er dyre å drifte og det vil derfor ikke være ønskelig at ph.d.-kandidater som ikke er formelt tatt opp får adgang til disse emnene.

Midtveisevalueringen
Diskusjon rundt midtveisevaluering. Det er stor variasjon i hvordan midtveisevalueringen praktiseres ved de forskjellige instituttene.  
 

3. Evaluering av opplæringsdel og avhandling fra enhetene.

Hver enhet presenterte kort sine evalueringer. Studieretningene har en del av de samme utfordringene. Spesielt kom det frem at det er utfordring ved uttelling for undervisning i timeregnskap og å sette opp relevante teoriemner som treffer nok kandidater. Det er ønske om å ha «kohorter» / «klasser» med kandidater som tas opp samtidig og kan følge hverandre, men disse blir ofte veldig små. I tillegg er det akkurat nå en del utskifting i administrasjonen ved enhetene.

Økonomisk institutt (ØI) trekker frem at samarbeidet de har inngått med BI fungerer veldig bra. Det gjør at man har mulighet til å tilby flere emner og man får større kohorter med kandidater. I tillegg har kandidatene mulighet til å bygge større nettverk enn de ville fått ved ØI, da de jevnlig treffer både ph.d.-kandidater og den vitenskapelige staben på BI.

Forskningsdekanen noterer at de enhetene som nylig har fått ph.d.-utvalg, virker å ha tatt disse i bruk på en fin måte. 
 

4. Emneevaluering fra fakultetets fellesdel 

Det kom ingen kommentarer til emneevalueringene.

 

Publisert 9. juni 2022 10:50 - Sist endret 9. juni 2022 10:52