Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 17. februar 2022

Møtet fant sted 12:15-14:00 på Ullevål Stadion.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Jon Hovi (ISV), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Nefissa Naguib (SAI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat, ISV), Signe Mikkelsen (ph.d.-kandidat, SAI), Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (fak.adm, referent).

 

Forfall: Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat, ISV)

Ingen merknader til innkallingen.
Dagsorden ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Saker


Korte orienteringer fra forskningsdekanen

 • Status periodisk programevaluering
  Jens Jungblut har sagt ja til å gjennomføre internevalueringen. 
 • Fysisk / hybrid / digital disputas
  Det oppfordres til å gå vekk fra heldigital disputas der det er mulig.
 • Avlagte doktorgrader (DBH)
  Det er en nedgang i antall disputaser ved SV fakultetet hvis vi sammenligner med i fjor, men det er ikke tydelig at dette er noen korona-effekt.


  Forskerlinje på PSI
  Lars Tjelta Westlye orienterte om arbeidet med forskerlinje ved PSI

Orienteringssaker

1. E-læringskurs i personvern

Saken settes opp igjen som vedtakssak på neste møte.

Programrådet kom med følgende innspill: Det er viktig at dette er felles for alle ph.d.-kandidater, og det kan derfor være lurt å legge det inn i et emne. Det bør vurderes om dette skal være et sjekkpunkt på midtveisevalueringen.

Hvis e-læringskurset blir en del av et emne i Fakultetets fellesdel får man anledning til å ta opp og diskutere problemstillinger rundt dette. Emneansvarlig for SV9104 Research Ethics påpeker at hvis det skal inn i SV9104så trenger man mer tid enn det som er avsatt til emnet i dag.

Diskusjonssaker

2. Oppfølging av SAK 5, 16. desember 2021.
Programrådet tar rapporten til etterretning.

3. Fakultetets veilederseminar for ph.d.-veiledere med fokus på forskningsetikk

Fakultetet ser på hvordan seminaret kan holdes like kort, men samtidig deles inn i tre. Det tredje delen vil omhandle forholdet mellom veileder og kandidat. 

4. Forslag til felles rutiner for å sikre nødvendige godkjenninger og vurderinger i forbindelse med ph.d.-prosjekter

Programrådet anbefaler at saken kommer opp igjen som vedtakssak på neste møte.

Programrådet stiller seg bak punkt 1.-4. Hvis det er mulig å videreutvikle ForskPRO er det ønskelig at punkt 5 gjennomføres og at alle ph.d.-kandidater for ansvar for å registrere sine prosjekter i ForskPRO.

5. Fremdriftsrapportering 2021

Saken utsettes til neste programrådsmøte da møtet gikk over tiden.

 

Publisert 15. mars 2022 14:26