Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 4. februar 2021

Møtet fant sted på Zoom 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Nefissa Naguib (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Deniz Zelihić (ph.d.-kandidat. PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISV), Barbro Kolbjørnsrud (på sak 2), Ida Rudi Bellizia (fakultetsadministrasjonen) Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI)

Ingen merknader til innkallingen.
Dagsorden ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Saker
 

Orienteringssak

1. Revisjon av kvalitetssystemet for utdanning ved UiO

Programrådet ble skriftlig orientert om det reviderte kvalitetssystemet for utdanning ved Universitetet i Oslo. Dette vil også gjelde ph.d.-programmene.

 

Vedtakssak

2. Endring i emnebeskrivelse SV9103 Introduction to the PhD Programme


Vedtak: Enstemmig vedtatt. Emnebeskrivelsen godkjennes. Endringen i emnebeskrivelsen gjelder fra høsten 2021.


Diskusjonssaker

3. Fremdriftsrapportering 2020

Fakultetet er fornøyd med gjennomføringen av fremdriftsrapporteringen på enhetene. Fakultetet oppfatter at enhetene jobber godt med fremdriftsrapporteringene, og tar i bruk tilbakemeldingene for å videreutvikle og gjøre endringer der det er hensiktsmessig.

Enhetene opplever at det er behov for å revidere skjemaet for å bedre fange opp utfordringer i ph.d.-kandidatenes hverdag.

4. Referater fra dialogmøter

Flere retninger uttrykte at dialogmøtene har vært nyttige og ført til endringer og nytekning ved enhetene. Det er ønske om årlige dialogmøter.

To punkter ble spesielt diskutert; 

Tiden fra innlevering til disputas
Her ble det fremvist statistikk og flere av enhetene bruker betydelig lengre tid i snitt enn de 6 månedene forskriften tillater. Fakultetet ber enhetene det gjelder om å ta grep for å få snittet ned slik at forskriften oppfylles.


Inkludering av eksternfinansierte ph.d.-kandidater i fagmiljøet
Det fremkom i flere av dialogmøtene at det var et ønske om bedre integrering av eksternfinansierte ph.d.-kandidater i fagmiljøene ved enhetene. Dette bekreftes av de to eksternfinansierte ph.d.-kandidatene som er representanter i programrådet. Fakultetet har i årsplanen for 2021-2023 stadfestet at det skal jobbes for å styrke de eksternfinansierte ph.d.-kandidatenes integrering i fakultetets fagmiljøer.

ISV har oppnevnt et eget medlem i instituttets ph.d.-utvalg som skal ha spesielt fokus på å inkludere de eksternfinansierte ph.d.-kandidatene.

Ida Rudi Bellizia fremviste statistikk som viser at andelen eksternfinansierte som fullfører innen 6 år ikke er vesentlig dårligere enn stipendiatene.
 

5. Revisjon av programbeskrivelsen

Det var enighet i programrådet om at administrasjonen skal revidere Programbeskrivelse for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap med det mål å flette inn egne opptaksregler for samfunnsøkonomi, retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger, retningslinjer for midtveisevaluering og retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs.
 

Tore Nilssen
leder av Programrådet                                             Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 15. feb. 2021 09:26 - Sist endret 15. feb. 2021 09:26