Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 30. april 2020

Møtet fant sted i Zoom kl. 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Jon Hovi, vara for Elin Lerum Boasson (ISV), Keir Martin (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Jan Pesl (ph.d.-kandidat. ISS /ARENA), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISS / TØI), Malin Folgerø Stensland (på sak 4 og 6) Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Ingen merknader til innkallingen.
Dagsorden ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

 

Saker
 

Orienteringssaker

1. Godkjenning av spesialpensum

Emnene er formelt vedtatt, og i drift. 

2. Sommerskolen

Sommerskolen 2020 blir utsatt til sommeren 2021.

3. Digital plan

Universitetsledelsen ber fakultetene planlegge for digital undervisning til høsten.

 

Diskusjonssaker

4. Emneevaluering fra fakultetets fellesdel

Programrådet tar evalueringene for gjennomføringen våren 2020 til etterretning.
 

Vedlegg: Saksnotat og evaluering av emner: SV9103 Introduction to the PhD programmeSV9104 Research ethicsSV9105 Philosophy of social scienceSV9107 International Publishing

5. Framdriftsrapportering 2019

Det ble diskutert om det er hensiktsmessig at fakutletet tilbyr kurs i akademinsk skriving. Enhetene blir oppfordret til å samarbeide om slike kurs.

Vedtakssaker

6. Endring i emnet SV9105 Philosophy of social science 
 

Programrådets vedtak: SV9105 – Philosophy of social science vil fra og med våren 2021 tilbys som et avsluttende emne over et semester og vil tilbys fast hver vår.

SV9107 International Publishing vil tilbys fast hver høst.

Enstemmig vedtatt

7. Innføring av søknadsfrist for eksternfinansierte søkere ved SAI

Programrådets vedtak: SAI innfører søknadsfrister for eksternfinansierte kandidater. Søknadsfristene blir 1. februar og 1. september. Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning.

 

Enstemmig vedtatt

 

Tore Nilssen
leder av Programrådet                                             Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 8. mai 2020 11:17 - Sist endret 8. mai 2020 12:42