Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 30. februar 2020

Møtet fant sted i møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Til stede: Mette Andersson (ISS) vara for Inger Furseth, Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Keir Martin (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ullveit-Moe (ØI), Jan Pesl (ph.d.-kandidat. ISS /ARENA), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISS / TØI), Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Ingen merknader til innkallingen.
Dagsorden ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Forskningsdekanen orienterte om programrådets mandat

Saker

Orienteringssak

1. Intern høring om felles etiske retningslinjer

Enhetene ble oppfordret til å melde inn eventuelle kommentarer.

 

2. Status på sommerskolen 2020

Administrativt ansvarlig for sommerskolen, Sarah Younes orienterte om status for emner som vil tilbys i ved Oslo Summer School for Social Sciences i 2020.

Hun kom samtidig med en oppfordring til programrådet om å markedsføre emnene som kan være av interesse ved den enkelte retningen.

 

Diskusjonssak

3. Endring i emnene SV9105 Philosophy of social science 

Programrådet ønsker utredning om å samle hele SV9105 i ett semester.


Vedtakssaker

4. Endring av opplæringsdel ved Økonomisk institutt (ØI)

Programrådets vedtak: De foreslåtte endringene i ØIs opplæringsdel vedtas. Enstemmig vedtatt.


 5. Endring av navn SV9106 Dissemination 

Programrådets vedtak: Navnet på emnet SV9106 Dissemination endres til Research Communication. Enstemmig vedtatt.

 

 

Tore Nilssen
leder av Programrådet                                             Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 10. feb. 2020 11:06 - Sist endret 10. feb. 2020 11:23