Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 17. september 2020

Møtet fant sted i Fakultetsstyrerommet 12:15-14:00

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Fulvio Castellacci (TIK) (via Zoom), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI) (via Zoom), Deniz Zelihic  (ph.d.-kandidat. PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISV), Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Keir Martin (SAI)

Ingen merknader til innkallingen.
Dagsorden ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

 

Saker

Orienteringssaker

1. Nye ph.d.-representanter

Nye representanter for ph.d.-kandidatene i perioden 1.7.2020 - 30.6.2021 er: 
Deniz Zelihić, ph.d.-kandidat ved Senter sjeldne diagnoser / psykologi 
Karin Fossheim, ph.d.-kandidat ved Transportøkonomisk institutt / statsvitenskap.

Vararepresentant er:
Martin Moland, ph.d.-kandidat ved ARENA / statsvitenskap

2. Runde rundt bordet. Hva beveger seg på enhetene og blant ph.d.-kandidatene.

Enhetene opplever at digitale disputaser fungerer greit. Det er bekymring rundt korona-relaterte forsinkelser. I tillegg til forsinkelse i datainnsamling opplever kandidater at emner er blitt avlyst.

Ph.d.-kandidatene tok opp at eksternfinansierte ph.d.-kandidater ønsker å integreres bedre i fagmiljøene ved instituttene på SV-fakultetet. Det er her stor forskjell på praksis fra institutt til institutt.
 

Vedtakssaker

3. Endring i emnet SV9108 Philosophy of social science 
 

Programrådet hadde innspill til programbeskrivelsen, og disse forelegges de emneansvarlige, som bes om å komme med et revidert forslag som kan godkjennes på sirkulasjon. 

 

4. Innføring av søknadsfrist for eksternfinansierte søkere ved TIK

Vedtak: TIK innfører søknadsfrister for eksternfinansierte kandidater. Søknadsfristene blir 1. februar og 1. september. Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning.

 

Enstemmig vedtatt.
 

5. Forslag til datoer for programråd

torsdag 4. februar 2021
torsdag 29.april 2021
torsdag 30. september 2021
torsdag 11. november 2021

Vedtak: Møtedatoene vedtas
 

Enstemmig vedtatt

 

Tore Nilssen
leder av Programrådet                                             Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 30. sep. 2020 07:41 - Sist endret 12. mai 2022 10:04