Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 17. september 2020

Møtet fant sted på Zoom 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Keir Martin (SAI) tilstede på sak 4, Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI) tilstede på sak 4, Fulvio Castellacci (TIK), Deniz Zelihic (ph.d.-kandidat. PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISV), Malin Folgerø Stensland (på sak 4 og 5), Andreas Moxnes på sak 4, Barbro Kolbjørnsrud (på sak 4), Johannes Elgvin (på sak 4) Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Ingen merknader til innkallingen.
Dagsorden ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

 

Saker
 

Orienteringssaker

1. Emnet SV9108 Philosophy of Social Science er godkjent

Emnebeskrivelsen for emnet SV9108 Philosophy of Social Science ble godkjent på sirkulasjon 6. oktober 2020 uten kommentarer.

Vedlegg: Godkjent emnebeskrivelse

2. Veilederseminar - evaluering av gjennomføring

Forskningsdekanen orienterte om gjennomføringen av veilederseminar høsten 2020. Fokuset på veilederseminaret er nå forskningsetikk.

3. Nye etiske retningslinjer for veiledere 

Universitetsstyret vedtok 20.oktober nye etiske retningslinjer for veiledere ved Universitet i Oslo.
 

Diskusjonssaker

4. Karrieretjenester

Andreas Moxnes, Økonomisk institutt (ØI) snakket om hva ØI gjør for å hjelpe de kandidatene som ønsker en internasjonal akademisk karriere.

Barbro Kolbjørnsrud, arbeidslivskoordinator ved SV-fakultetet snakket om at UiOs strategi 2030 sier at UiO skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv. Videre skisserte hun hvordan SV kan begynne å implementere dette ved å:

  • Introdusere karriere-tankegang allerede i SV9103 Introduction to the PhD prorgamme
  • Legge inn en bolk om strategisk karriereplanlegging knyttet til en karriere i forskningsverdenen i et av emnene i fellesdelen
  • Fortsette med innleid heldagskurs «Take charge of your career» (fra Postdoc training)
  • Gå i dialog med Karrieresenteret, HF og MN om samarbeid om et felles karriereprogram for ph.d.-kandidater

Johannes Elgvin ,seksjonsleder for Seksjon for forskning og kommunikasjon ved SV-fakultetet, presenterte innholdet i den foreslåtte bolken om strategisk karriereplanlegging knyttet til en karriere i forskningsverdenen, og argumenterte for hvorfor dette er viktig.

Programrådet diskuterte forslagene. Det var enighet i programrådet om at dette var viktige temaer, og at det ikke gjøres nok på området i dag.

Forskningsdekanen vil se nærmere på å innlemme et obligatorisk opplegg om strategisk karriereplanlegging knyttet til en karriere i forskningsverdenen i et av emnene i fellesdelen og eventuelt komme tilbake med en vedtakssak på neste møte.


5. Fakultetets fellesdel

Gjennomgang av emneevalueringer og tilbakemeldinger. Programrådet ba om en redegjørelse for diskusjonen emneansvarlige for SV9106 Research Communication har hatt. Dette fremlegges til neste møte.


 

 

Tore Nilssen
leder av Programrådet                                             Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

 

Publisert 27. nov. 2020 15:15