Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 25. april 2019

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jostein Askim (ISV), Tore Nilsen (ØI), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. Arena), Martin Søyland (stip. ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Marianne Lien (SAI), Tor Endestad (PSI)

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

To saker til eventuelt.

Saker

Orienteringssaker

1. Sommerskolen

Sarah Younes, administrativt ansvarlig for sommerskolen, redegjorde for søkertall for sommerskolen 2019.

Administrasjonen har iverksatt målrettet markedsføring i sosiale medier samt bedt fagmiljøene bruke sine nettverk for å nå potensielle søkere.

2. Fakultetets fellesdel

Tilbakemeldingene er gode, spesielt tatt i betrakting at det dreier seg om første og andre gjennomføring av emnene. Programrådet diskuterte de enkelte emnene, og hvordan disse fungerte. De emneansvarlige har fått evalueringene med kommentarer og bruker dette til å forbedre emnene.

Stipendiat-representant Jan Pesl kom med ønske om at kommentarene som ikke inneholder personinformasjon inkluderes neste gang evalueringer for emnene legges frem.  

Programrådet er av den oppfatning av at fellesdelen har blitt bedre enn den var, og at innføringen av generiske ferdigheter har vært en suksess. Samtidig er det enkelte deler som det må jobbes videre med.

3. Veilederseminar - evaluering av første gjennomføring

Forskningsdekanen orienterte om gjennomføringen av første obligatoriske veilederseminar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Grunnet mange påmeldte er det satt opp ekstraseminar.

Programrådet er fornøyd med at veilederseminaret er blitt så godt mottatt.

Diskusjonssaker

4. Framdriftsrapportering 2018

Studieretningene delte erfaringer om framdriftsrapporteringen ved egen studieretning.

Forskningsdekanen presiserer at det er viktig at enhetene har oversikt over status på hver enkelt ph.d.-kandidat.

5. Presentasjon av hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen på disputasen. 

Programrådet diskuterte hvorvidt det er hensiktsmessig at førsteopponenten presenterer avhandlingen på disputasen, eller om dette skal gjøres av ph.d.-kandidaten selv. Programrådet var ikke entydig i sin anbefaling.

Forskningsdekanen takker for innspillene i diskusjonen.

Vedtakssak

6. Endring i programbeskrivelsen

I programrådsmøtet 31.januar 2019 var det enighet i at man med det nåværende regelverket har anledning til å ta opp søkere med ettårige mastergrader, men at man ønsker å endre regelverket slik at dette blir tydeliggjort.

Vedtak: Programrådet hadde merknader til ordlyden i programbeskrivelsen som ble lagt frem på møtet og ber derfor forskningsdekanen foreta de ønskede endringer. 

Enstemmig vedtatt

Endringene ble sendt til medlemmene av programrådet sammen med referatet for godkjenning. Endringene ble utført på nett 10.05.2019

7. Eventuelt

Personvern og Dr. Philos

Innlevering av en dr. Philos avhandling ved fakultetet har avdekket et område hvor Universitetet i Oslo har manglende rutiner. Det er en pågående prosess med utarbeidelse av rutiner som skal ivareta dette sentralt på UiO. Frem til disse rutinene er vedtatt får kandidater som søker om å få levere en dr. philos et skriv med en rekke spørsmål som må besvares før avhandlingen kan tas imot, og før komite oppnevnes.

Cotutelle-avtaler ved ISV

Spørsmålet gjaldt mulighet for inngåelse av cotutelle-avtaler når kandidaten er i forlenget tid. Det ble ikke tid til å diskutere dette i møtet, men ISV fikk avklaring i etterkant av møtet i dialog med forskningsdekan og seniorrådgiver for ph.d.-programmet.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for programrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. mai 2019 14:15 - Sist endret 10. mai 2019 14:33