Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 31. januar 2019

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Tor Endestad (PSI), Tore Nilsen (ØI), Martin Søyland (stip. ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. Arena)

Ikke møtt: Vegard Sjurseike Wiborg (stip. ØI, vara for Jan Pesl)

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

Ingen saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak

1. Kompetanseopprettholdelse hos veiledere: innføring av veilederseminar

Opprinnelig vedtaksforslag: Hvert semester vil fakultetet holde et dags-seminar for veiledere som vil omfatter formelle og praktiske sider ved veiledning av doktorander. Veiledere tar seminaret innen høst 2020.

Vedtak: Alle veiledere på ph.d.-nivå skal gjennomføre fakultetets veilederseminar. 

Forskningsdekanen får fullmakt til å utforme gjennomføringsmodell.

Enstemmig vedtatt

Diskusjonssak

2. Søkere til doktorgradsprogrammet med ettårige mastergrader fra utlandet

Det er enighet i programrådet om at enhetene med det nåværende regelverket har anledning til å ta opp søkere med ett-årige mastergrader.

I et fremtidig programrådsmøte vil det bli lagt frem et forslag til endring av programbeskrivelsen som tydeliggjør kravene til opptak.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for programrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. feb. 2019 09:01 - Sist endret 7. feb. 2019 09:12