Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 12. september 2019

Til stede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI) (frem til 12:45, avga stemme i alle vedtakssaker),  Jon Hovi (vara for Jostein Askim) (ISV), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. Arena), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Kristian Stokke (ISS), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Mette Andersson (ISS)

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent. 

Ingen saker til eventuelt.

Saker

Orienteringssaker

1. Nye ph.d.-representanter

Forskningsdekanen ønsket de nye ph.d.-representantene velkommen.

Vedtakssaker

2. Endringer vedrørende sommerskolen

Saksdokument

Sommerskolens administrasjon, Sarah Younes og Lars Mjøset, var tilstede under sak 2 og sak 6. De orienterte om gjennomføringen av sommerskolen 2019.
 

Vedtak 1: Sommerskolens navn endres fra Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies til Oslo Summer School for Social Sciences.

Enstemmig vedtatt.

Vedtaksforslag 2: Sommerskolen flyttes fra uke 30 og 31 til uke 26 og 27.

Vedtak 2: Sommerskolen flyttes fra uke 30 og 31 til uke 27 og 28.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak 3:  Kun vitenskapelig ansatte uten fast stilling ved UiO kan være emneansvarlig for emner på sommerskolen.

Enstemmig vedtatt.

 

3.  Plagiatkontroll av doktorgradsavhandlinger 

Saksdokument
Vedtak: Alle doktorgradsavhandlinger som leveres ved SV skal lastes opp i UiOs plagiatkontrollverktøy. Dette tiltaket iverksettes umiddelbart.

4. Innføring av søknadsfrist for eksternfinansierte søkere ved PSI og ISS

Saksdokument
Vedtak: Søknadsfristene 1.februar og 1. september innføres for eksternfinansierte søkere ved PSI og ISS. Dette tiltaket iverksettes umiddelbart.

Diskusjonssaker

5.  Personprofiler for eksternfinansierte ph.d.-kandidater

Saksdokument

I dag har ikke de eksternfinansierte ph.d.-kandidatene personprofiler på UiO sine nettsider. Dette er uheldig og noen ph.d.-kandidater opplever at de faller mellom to stoler.

Innvendinger mot å opprette slike personprofiler er at det kan oppleves som at UiO tar æren for publikasjoner som er finansiert av andre. Denne bekymringen kan ivaretas ved at det fremgår tydelig av personprofilen hvem som finansierer doktorgraden.

Det er enighet i programrådet om at man ønsker personprofiler for eksternfinansierte ph.d.-kandidater og saken gjøres derfor om til en vedtakssak.
 

Vedtak: Programrådet ber fakultetet om å implementere personprofiler for eksternfinansierte kandidater.

Enstemmig vedtatt.

6.  Forslag fra enhetene til kursholdere til neste års sommerskole

Sommerskolens leder, Lars Mjøset, oppfordret forskningslederne til å tenke igjennom om det kan være andre generelle kurs som kan være aktuelle for ph.d.-kandidatene enn de sommerskolen allerede tilbyr (Case Study Research Methods, Mixed and Merged Methods: Toward a Methodological Pluralism og Collecting and Analyzing Big Data).  

Enhetene gjorde rede for hvilke emner de ønsker å tilby.

Dette blir vedtakssak på neste programrådsmøte

7.  Komité-sammensetning og kjønnsbalanse 

Av de totalt 90 mannlige ph.d.-kandidatene som disputerte ved SV-fakultetet i perioden januar 2015 og juni 2019, hadde 14 to kvinnelige medlemmer i bedømmelseskomiteen (16%).

Til sammenligning hadde 64 av totalt 141 kvinnelige ph.d.-kandidater som disputerte i samme periode, to kvinnelige medlemmer (45%).

Saken bidrar til bevisstgjøring.

 

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                             Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 17. sep. 2019 08:48